ေနရာမရ လုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိေတာ့ ထြက္ၾကျပီ

အကြဲအျပဲမ်ား

ေအာင္ျမင္စြာ ဆုိင္းဘုတ္ခ်ေနျပီ
ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ တူးေခ်ာင္းေက်းရြာအုပ္စုမွ NLD ပါတီ၀င္ ၁၂၀ ႏႈတ္ထြက္ေၾကာင္းသိရသည္။ တူးေခ်ာင္းေက်းရြာ၊ ကလီေက်းရြာ၊ ေက်ာက္ႀကီးေက်းရြာ တို႔မွ ရပ္ေက်းပါတီတြင္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ေနရာမရရွိျခင္းေၾကာင့္ ပါတီဆိုင္းဘုတ္မ်ားျဖဳတ္ကာ စုေပါင္းႏႈတ္ထြက္ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ပါတီ၀င္ေဟာင္းမ်ားက ဦးေဆာင္ခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရသည္

Copy From Popular Myanmar News Facebook Page
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free