ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ယခု ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ရရွိေသာ ခြင့္ျပဳ ဘ႑ာေငြ ထဲမွ လက္ရွိ အသံုးျပဳေနေသာ သက္တမ္းၾကာ အမိႈက္သိမ္းယာဥ္မ်ားကို ယခုႏွစ္အတြင္း လဲလွယ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးလွျမင့္က ယခုလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ အထူး အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားသည္။

“အခုလက္ရွိ ယာဥ္ေတြထဲက ၂၃၄ စီးကို အဆင့္လိုက္ လဲဖို႔ ရွိတယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့ ေသာ္လည္း မည္ကဲသို႔ လဲလွယ္ေပးမည္ ဆိုသည္ကိုမူ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုျခင္း မရွိေပ။

၂၀၁၀-၁၁ ဘဏၰာႏွစ္အတြင္း အမိႈက္သိမ္းယာဥ္ ၂၆၇ စီး ရွိခဲ့ၿပီး ယင္းႏွစ္တြင္ပင္ စီးေရ ၁၆၇ စီးအား အႀကီးစား မွသည္ အေသးစား အထိ ျပင္ဆင္ ေပးခဲ့သည္သာမက ယာဥ္စီးေရ ၆၀ စီး ကိုပါ ထပ္မံ ျဖည့္ဆည္း ဝယ္ယူခဲ့ေၾကာင္း ၎က ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ ႔ေတာ္ စည္ပင္ နယ္နိမိတ္အတြင္း ၿမိဳ ႔နယ္ ၃၃ ၿမိဳ ႔နယ္၊ ရပ္ကြက္ ၆၃၀ ႏွင့္ ေက်းရြာ ၄၈ ရြာအတြက္ ယင္းဌာန အေနျဖင့္ လက္ရွိ အမိႈက္သိမ္းယာဥ္ ၂၉၄ စီးအျပင္ အမိႈက္သိမ္းလွည္း ၆၅၉ စီးျဖင့္ အမိႈက္ သိမ္းဆည္း ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေနသည္။

The Voice မွ ျဖစ္သည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free