မတ္လ ၂၉ ရက္ ရက္စြဲႏွင့္ စာအမွတ္ (၂) ၄/ ရကပ/ ကမရ ျဖင့္ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီး ဌာန၊ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီး ဌာန၊ ျပန္ ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနတို႔ကို အေၾကာင္းထားေသာ၊ ျပည္ေထာင္ စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ စာအရ  ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲ ရလဒ္မ်ားကို ေက်းရြာ၊ ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕ နယ္၊ ခရိုင္ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ခြဲ မ်ားထံမွ လံုး၀ ရယူခြင့္ မျပဳေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ထားပါသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲ ရလာဒ္ကို တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ခြဲမ်ား၏ အတည္ျပဳ စာရင္းကိုသာ ရယူၾကရန္သာ ျဖစ္ ေၾကာင္း စာထဲတြင္ေရးသား ထားပါသည္။ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန၊ သတင္း တပ္ဖြဲ႔ စရဖ အပါအ၀င္ သတင္း ရယူလိုေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ မဲရံု၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္ ခြဲမ်ားထံမွ ၾကား ျဖတ္ သတင္းရယူလိုပါက မဲေရတြက္ျခင္း လုပ္ငန္းကို အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစသည့္အျပင္ အခ်က္အလက္ကိန္း ဂဏန္းမ်ား မွားယြင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။
Statement
ထို႔ေၾကာင့္ မဲဆႏၵနယ္အလိုက္ ဆႏၵမဲရရိွမႈႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ အေျခအေန မ်ားကို သိရွိလိုပါက တိုင္းေဒသႀကီး /ျပည္နယ္ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ရံုးမ်ားသို႔သာ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ႏွင့္ ဆက္လက္ ညႊန္ၾကား ၾကပ္မတ္ေပးပါရန္ အေၾကာင္း ၾကားပါသည္ဟု ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ကိုယ္စား တစ္ဦးက လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းျဖစ္ ပါသည္။
ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္သည္၊ မဲမသမာမွဳေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနသည္ကို ထိေရာက္စြာ ေျဖရွင္းမေပးဘဲ၊ တမင္လႊတ္ထားသလိုျဖစ္ေနပါသည္။ အဆင့္ဆင့္ ေကာ္မရွင္မ်ားကို တိုင္ၾကား ခဲ့ေသာ္လည္း တုန္႔ျပန္မွဳ မရွိေၾကာင္း မဲဆႏၵရွင္မ်ားက ေျပာပါသည္။
ေရႊဟသၤာသတင္း႒ာနမွ ကူးယူသည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free