အသစ္ျပင္ဆင္ထားသည့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒတြင္ႏုိင္ငံျခားသား လုပ္ငန္း ရွင္မ်ား လာေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံရာ၌ ျမႇဳပ္ႏံွခြင့္ျပဳသည့္ သက္တမ္းအား ယခင္ကထက္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အထိ တိုးျမႇင့္ေပးထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ ယခင္က ကနဦး ျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ ႏွစ္ ၃၀ ႏွင့္ ေနာက္ထပ္ ၅ ႏွစ္ သက္တမ္း ၄ ႀကိမ္း အထိ တိုးကာ ျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ ျပဳထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုျပင္ဆင္ ထားခ်က္အရ ကနဦး ျမႇဳပ္ႏံွမႈအတြက္ သက္တမ္းအား ႏွစ္ ၅၀ ႏွင့္ ေနာက္ထပ္ ၁၀ ႏွစ္ သက္တမ္း ၂ ႀကိမ္ စုစုေပါင္း ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ အထိတိုး ကာ ျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ျပဳထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္အေနျဖင့္လည္း ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းစတင္သည္မွ ၃ ႏွစ္အထိ ၀င္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ျပဳထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ယခု ျပင္ဆင္ထားခ်က္မ်ားအရ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏံွမႈ လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ၀င္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္အား လုပ္ငန္းစတင္သည္မွ ၅ ႏွစ္အထိ ခံစားခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္းမွာ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းမွ ၂၀၁၂ ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္အထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၀ ဘီလီယံေက်ာ္ အထိ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔ထုတ္ Weekly Eleven ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေခတ္လူငယ္မွ ကူးယူသည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free