အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါတီ၏
တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေရးေပၚ သေဘာထား
ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ( ၅/၂၀၁၂ )
ရက္စြဲ။           ။ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ေမလ (၂၂)ရက္

၁။         ယခုအခါ ကခ်င္ေျမတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔အသီးသီးတုိ႔အၾကား အေၾကာင္းအရာအမ်ိဳးမ်ိဳး အေပၚအေျခခံ၍ ျဖစ္ပြားေနေသာတိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္  ျပင္းထန္လာလွ်က္ရွိသည္ကို ၀မ္းနည္းဖြယ္ၾကားသိရပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္း(၆၀)ေက်ာ္အတြင္း ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အရ မေက်လည္မႈမ်ားကို  ႏွစ္ဖက္စလုံးမွ လက္နက္ကိုင္နည္းျဖင့္ ေျဖရွင္း ေနေသာ္လည္း  ေျပလည္ျခင္း မရွိ။ ယေန႔တို္င္ စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ ၾကံဳေတြ႔ေနရဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္း၏အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ သိန္းနွင့္ခ်ီေသာ အုိးအိမ္မဲ့၊ ခိုကုိးရာမဲ့၊ လူမႈဒုကၡခံစားေနၾကရေသာ အျပစ္မဲ့ကခ်င္ျပည္သူမ်ားအေရးကို ျပည္ေထာင္စုုတစ္ခု လုံး၏အေရး၊ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး၏အေရးဟု  အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစိီအင္အားစုပါတီ (NDF) က ခံယူပါသည္။  လာမည့္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဇြန္လ(၉)ရက္ေန႔သည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈက်ိဳးပ်က္၍ စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ တိုက္ခုိက္မႈမ်ားျပန္လည္ျဖစ္ ပြားခဲ့ သည့္ တစ္ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္သည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ ျဖစ္ပါသည္။
၂။         သုိ႔ပါ၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါတီ(NDF)မွ ႏုိင္ငံသားအခ်င္းခ်င္းၾကား လက္နက္ကုိင္စြဲ၍ စစ္ မက္ျဖင့္သတ္ျဖတ္ေနၾကမႈမ်ား၊ စစ္မက္ေၾကာင့္အတိဒုကၡေရာက္ေနရမႈမ်ားကို အျပီးတုိင္ရပ္စဲေစရန္၊ ျပင္းျပေသာအမ်ိဳးသား စည္းလုံးညီညြတ္ေရးစိတ္ဓာတ္တို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စစ္ေၾကာင့္ မိတကြဲ၊သားတကြဲ၊ ငတ္မြတ္မႈဒဏ္၊ ေရာဂါဘယဒဏ္ စသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးတုိ႔ ဆုံးရႈံးေနမႈမ်ားျဖစ္ေသာ လူမႈေရးနာက်င္မႈမ်ားကို စာနာစိတ္တို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း ျဖစ္ပြားေနဆဲလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားကုိခ်ဳပ္ျငိမ္းေစရန္ အေလး အနက္ တုိက္တြန္းေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။
၃။         ဤျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ႏွစ္ေပါင္း(၆၀)ေက်ာ္အတြင္း အေျခခံဥပေဒသုံးမ်ိဳးျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဆက္ဆက္တုိ႔ေျပာင္းလဲ ျဖစ္တည္ခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးႏွင့္လူေနမႈဘ၀တုိ႔ ျမင့္မား လာေစေရး စသည့္အဓိကက်ေသာ ႏိုင္ငံေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ ယခုအခါ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ကိုယ္တုိင္ဦးစီး၍ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တို႔ကို ေဖာ္ေဆာင္ေတာ့မည္ဟု ၾကားသိရပါသည္။ ဤသည္မွာ ျပည္သူတို႔အတြက္ ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ျငိမ္းခ်မ္းသာယာဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေသာႏိုင္ငံေတာ္ၾကီးျဖစ္လာေစရန္ သမၼတၾကီးဦးသိန္းစိန္ ၏ျငိ္မ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အျပဳသေဘာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္  အထူး လိုအပ္ပါသည္။  တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေရးသည္ အထက္ေဖာ္ျပပါႏုိင္ငံေရးလိုအပ္ခ်က္တုိ႔ႏွင့္ ဒဂၤါးျပားတစ္ခ်ပ္၏ေခါငး္ႏွင့္ ပန္းသဖြယ္ ခြဲျခားမရ တည္ေနေပသည္။
၄။         သုိ႔ျဖစ္ရာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါတီ(NDF)သည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားအေရးကို တစ္မ်ိဳးသားလုံး အေရးအျဖစ္ မွတ္ယူ၍ ဒီမုိကေရစီျပည္ေထာင္စုသစ္ ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ အဓိကဆုံခ်က္ေနရာတြင္ ရွိေနသည္ဟု ႐ႈျမင္ ပါသည္။ ဤတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေရးကို ထိေရာက္စြာေျဖရွင္းလိုလွ်င္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားကို အျပီးတုိင္ခ်ဳပ္ျငိမ္း ေရးမွ စရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ေမြးရာပါအခြင့္အေရးမ်ား၊ ကိုယ္ပုိ္င္ျပ႒ာန္းခြင့္မ်ား၊ အခြင့္အ လမ္းႏွင့္ အဆင့္အတန္းအရ တန္းတူညီမွ်မႈမ်ား ၊ လူမ်ိဳးဘာသာ၊မခြဲျခားဘဲ ႏိုင္ငံသားတုိင္းရရွိအပ္ေသာ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး ႏွင့္ ပိုင္ခြင့္မ်ား စသည္တုိ႔သည္ ဒီမုိကေရစီနည္းက် စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုဘ၀တြင္သာ ရရွိႏိုင္မည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အမ်ိဳး သားဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါတီ(NDF) က မမွိတ္မသုန္ ယုံၾကည္ပါသည္။
၅။         ထုိသုိ႔ယုံၾကည္သည့္အတုိင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါတီ(NDF)သည္ ပါတီ၏မူ၀ါဒ၊လမ္းစဥ္တုိ႔ႏွင့္ အညီ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး အျမန္ဆုံးရရွိေရး၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတိုင္း၏ ပထမတန္းစား ႏိုင္ငံသားတို႔၏ ရပုိင္ခြင့္မ်ား ရရွိေစ ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ အုပ္ခ်ုဳပ္ေရးနွင့္ လူမ်ိဳးေရးနယ္ပယ္အသီးသီးတုိ႔တြင္ တန္းတူညီမွ်ျပည္ေထာင္စုသားတုိ႔၏ ဘ၀ ကိုပုိင္ဆိုင္ေစေရး စသည့္အခ်က္မ်ားကုိ  ဥပေဒျပဳအာဏာေဘာင္အတြင္းမွလည္း ၾကိဳးပမ္းေဆာင္က်ဥ္းသြားမည္ျဖစ္သည္။
၆။         ထုိသို႔ၾကိဳးပမ္းရာတြင္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုတို႔အၾကား စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုစနစ္ႏွင့္ ကုိက္ညီေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာခြဲေ၀က်င့္သုံးမႈပုံစံမ်ိဳးသို႔ ေရာက္ေစေရး၊ စီးပြားေရးဘ၀တုိ႔၌လည္း သယံဇာတပင္ရင္းေဒသ ေန ျပည္သူတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားပါ၀င္ေသာ သယံဇာတအေျခခံစီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းတုိ႔ ရရွိေစေရး စသည့္ အမ်ိဳးသားစည္း လုံးညီညြတ္ေရးသုိ႔ ေရွ႕႐ႈေသာ၊ ျဖည့္ဆည္းေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ပါတီမွ အထူးလိုလားပါသည္။ အထက္ပါ ႏုိင္ငံေရးစိန္ေခၚခ်က္မ်ားကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ရန္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားကို အျပီးတုိင္ခ်ဳပ္ျငိမ္းေစျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေသာျမန္မာ့ လူ႔ေဘာင္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရမည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။
၇။         ယင္းသုိ႔ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ လက္နက္ကို္င္ပဋိပကၡခ်ဳပ္ျငိမ္းေရးမွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲရုံမွ်ျဖင့္ အျပိးတို္င္မရရွိႏိုင္ပါ။ ထုိ႔ အတူ ယင္းပဋိပကၡကို လက္နက္ျဖင့္ေျဖရွင္းေျပလည္လိမ့္မည္ဟုလည္း ကၽြႏု္တို႔ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါတီ(NDF)
မွ မယုံၾကည္ပါ။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသည္ စစ္ေရးအရ ႏွစ္ဖက္ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းသာျဖစ္ျပီး ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းေရးသည္သာ အဓိကျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႏိုင္ငံေရး ရႈတ္ေထြးမႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးလို အင္ဆႏၵမ်ား၊ သယံဇာတခြဲေ၀သုံးစြဲမႈအေပၚ မညီမွ်မႈမ်ား၊ အေျခခံအေၾကာင္းတရားအလုိက္ ၊ ေဒသတစ္ခုခ်င္းကြဲျပားစြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္မွာ ေပၚလြင္ေနျပီဟု ယူဆပါသည္။
၈။         ထုိ႔ေၾကာင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ စေသာျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ တုိက္ရုိက္စတင္အေျဖရွာ ေသာနည္း နည္းလမ္းႏွစ္ခုစလုံးကို တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ တြဲဖက္က်င့္သုံးျခင္းႏွင့္ သီးျခားစီခြဲ၍ က်င့္သုံးျခင္း တို႔အားျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအေျဖရွာမႈကို တြန္းအားေပးရာေရာက္မည္ဟု ယူဆပါသည္။ ထုိ႔အတူ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေရး၊ ဒီမုိကေရစီေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးတုိ႔ကို တစ္ဆက္တစပ္တည္း ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ စစ္မွန္ေသာဒီမုိကေရစီ ျပည္ေထာင္စုသစ္ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး ဤသို႔ျဖင့္ တစ္မ်ိဳးသားလုံးေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပန္းတုိင္ဆီသုိ႔ မလြဲမေသြ ေရာက္ရွိႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္ဟု ကၽြႏုု္ပ္တို႔ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါတီ(NDF)မွ ေလးနက္တည္ၾကည္စြာ ယုံၾကည္ ေၾကာင္း ေၾကညာအပ္ပါသည္။


        မူ၀ါဒေရးရာေကာ္မတီ
အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါတီ

Hot  New မွ ျဖစ္သည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free