ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိသည္ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွာ ပိုမိုမ်ားျပားက်ယ္ျပန္႔လာၿပီး ျပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ (၁၄၄) ထုတ္ျပန္ေဆာင္ရြက္ရံုျဖင့္ ရခို္င္ျပည္နယ္အတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းမရွိသည္ကို ေတြ႕ရကာ ျပည္သူမ်ား၏ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ ျပန္လည္ေနထိုင္ႏိုင္ေရးကို အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္...ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေစရန္ အတြက္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၁၂ (က) အရ ရခိုင္ျပည္နယ္အား အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကညာလိုက္သည္ဟု ပါရွိသည္။

ယင္းေၾကညာခ်က္တြင္ အပိုဒ္ ၅ ပိုဒ္ပါရွိၿပီး အပိုဒ္ (၃) အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တည္ၿငိမ္ေရး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ တပ္မေတာ္၏ အကူအညီကိုရယူရမည္ဟုလည္း ပါရွိသည္။
အပိုဒ္ (၄) တြင္ ယခုအမိန္႔သည္ ေနာက္အမိန္႔တစံုတရာမထုတ္ျပန္မခ်င္း အတည္ျဖစ္သည္ဟု ေဖၚျပထားသည္။
အပိုဒ္ (၅) တြင္ ဤ အမိန႔္သည္ ဥပေဒကဲ့သို႔ အာဏာတည္ေစရမည္ဟုေဖၚျပ၍ သမၼတဦးသိန္းစိန္က လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္လိုက္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

သမၼတ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ ဥပေဒကဲ့သို႔ အာဏာတည္ေစသည့္ ယခုအမိန္႔သည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ အရပ္သား အစုိးရတက္လာၿပီးေနာက္ ပထမဆံုး ထုတ္ျပန္သည့္ အေရးေပၚ အေျခအေနလည္း ျဖစ္သည္။ ။

Copy From YPI
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free