ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတရုံး ၾသဂုတ္ ၂၇ ၊၂၈ ၊၂၉၊ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္မ်ား အရ ဝန္ႀကီး၊ ဒုတိယ ဝန္ႀကီးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ အပါအဝင္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ရာထူးေနရာ ၃၀ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္ မ်ားအရ ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ( ၉ ) ဦးကို ေနရာေျပာင္းေရႊ ႔ ခန္႔ထားခဲ့ၿပီး
ဒုဝန

္ႀကီး ( ၁၅ ) ဦးကို အသစ္ ခန္႔ထားခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္မူ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ တကြ ဝန္ႀကီး ( ၂ ) ဦးအား ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ ျပဳလိုက္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ပါရွိသည္။

ထူးျခားခ်က္ အေနျဖင့္ ေနရာ ေျပာင္းေရႊ ႔ခံခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးမ်ားတြင္ ေလးဦးမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံးတြင္ ခန္႔ထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယခင္ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းကိုလည္း သမဝါယမ ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ေျပာင္းေရႊ ႔ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္ကို ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ထို႔အျပင္ ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ၁၅ ေနရာ အသစ္ခန္႔အပ္ တာဝန္ေပးအပ္ရာတြင္ လည္း အမ်ိဳးသမီး (၄)ဦး ထပ္မံပါဝင္ခဲ႔ရာ အစိုးရ အဖြဲ႔တြင္ အမ်ိဳးသမီး( ၆ ) ဦး အထိ ရွိလာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အမိန္႔အရ ျမန္မာ့ အာမခံလုပ္ငန္းအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သိမ္းကုိ ဘ႑ာေရးနွင့္အခြန္ဝန္ၾကီးဌာန ဒုတိယဝန္ၾကီးအျဖစ္၄င္း၊ အျငိမ္းစားဗုိလ္မႈးခ်ဳပ္ဇင္ေယာ္နွင့္ သံအမတ္ၾကီးဦးသန္႔ေက်ာ္ကို နိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာန ဒုတိယဝန္ၾကီးအျဖစ္၄င္း အသိီးသီးခန္႔အပ္ခဲ့သည္။


Copy From The Voice Weekly
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free