(၁) အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ အာဆီယံ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး အသိုက္အ၀န္း
ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီက ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာကို ဖတ္ၾကား တင္သြင္းျခင္း။

(၂) အမ်ိဴးသားလႊတ္ေတာ္ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးရာ ေကာ္မတီက
ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာကို ဖတ္ၾကား တင္သြင္းျခင္း။

(၃) ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ ခံုရံုး ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ျခင္း ဥပေဒအရ ေ ပးအပ္ေသာ တာ၀န္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာ မထမ္းေဆာင္ျခင္း တို႔အရ စြပ္စြဲျပစ္တင္ သည့္ အဆိုကို တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ (၆) ဦးအပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ (၁၆) ဦးက ေဆြးေႏြးျခင္း။

(၄) ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ ေႏွးေကြးေနေသာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕အား ေခတ္မီဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္သည့္
ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ စီးပြားေရး ျမိဳ႕ေတာ္ၾကီး အျဖစ္သို႔ အျမန္
အဆင့္ျမွင့္တင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီကို
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႕ လက္ေအာက္တြင္ ထားရွိကာ ျမိဳ႕ေတာ္
စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒႏွင့္ အညီ ေကာ္မတီပိုင္ ရံပံုေငြကို တိုင္းေဒသၾကီး
အစိုးရ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ သံုးစြဲပိုင္ခြင့္ျပဳေရး ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအား
တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုကို တင္သြင္းျခင္း။

Copy From Eleven MEdia
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free