အသံျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္ေတြ ့ဆံုေမးျမန္းခဏ္းအေပၚေက်နပ္အားရသူမ်ားရိွသကဲ့သို ့အားမရသူမ်ားလည္းရိွေလသည္။

ေက်နပ္အားရသူမ်ားကိုဘာေၾကာင့္ေက်နပ္သည္ကိုစူးစမ္းေနစရာမလိုေခ်

သိုေသာ္သမၼတႀကီး၏ေျဖဆိုခ်က္မ်ားအေပၚအားမရျဖစ္ေနသူမ်ားရိွေသာေၾကာင့္

ဘာေၾကာင့္အားမရျဖစ္ၾကသည္ကုိစစ္ေဆးၾကည့္လိုပါသည္။

ေရွးဦးစြာအသိအမွတ္ျပဳရမည့္အခ်က္မွာလက္ရိွအေနထက္ပို၍ႀကီးထြားဆိုး၀ါးသြားႏိုင္စရာ အလြန္ရိွေနသည့္အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးခ်ိမ္းေခ်ာက္မႈတစ္ခုအားယာယီပဲျဖစ္ျဖစ္ထိမ္း

ခ်ဳပ္ထားႏိုင္ျခင္း(keeps under control, at least for the moment) ျဖစ္သည္။

ထို ့ျပင္သူတို ့ကိုယ္သူတို ့ရိုဟင္ဂ်ာဟုအမည္တပ္ေနၾကသူမ်ားကိုသမၼတႀကီးကိုယ္တိုင္က

“ဘဂၤလီမ်ား” ဟုအတိအလင္းအမည္တပ္ေခၚေ၀ၚသြားသည္မွာလည္းသူတို ့၏တကယ့္ လူမ်ိဳးရင္းျမစ္ကိုအမွန္အတိုင္းေခၚေ၀ၚရာေရာက္သျဖင့္ေက်နပ္စရာေကာင္းပါသည္။

သို ့ေသာ္ျပႆနာကိုသမၼတႀကီးကလကၡဏာခ်က္အကဲျဖတ္ရာတြင္ 

“လူမ်ိဳးေရးေၾကာင့္ျဖစ္တာမဟုတ္ - ဘာသာေရးေၾကာင့္ျဖစ္တာမဟုတ္

ရာဇ၀တ္မႈ တစ္ခုမွအစျပဳ” သည္ဟုသံုးသပ္ျပသြားပါသည္။ 

မမွားေသာ္လည္းအေပၚယံရွပ္၍ေျပာရာက်သည္ဟုခံစားမိပါသည္။ 

အေၾကာင္းမွာဤရာဇ၀တ္မႈမ်ိဳးမ်ား ေပါက္ဖြားေပးရာလူ(ခိုး)၀င္ေနမႈျပႆနာ

(immigration issue) ကိုရင္းျမစ္ျပႆနာအျဖစ္ေထာက္ျပမသြားပါ။

ဤသူမ်ား သည္ေဒသခံအမ်ိဳးသမီးေတြကိုသာမကသူတို ့ႏွင့္မ်ိဳးတူ၍

သူတို ့ကိုယ္တိုင္က ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမည့္မိန္းခေလးမ်ားကိုလည္းေစာ္ကားသည့္

ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကိုက်ဳးလြန္ေနၾက ေၾကာင္းယခုအခါသိလာၾကၿပီျဖစ္သည္။

ထို ့ေနာက္သမၼတႀကီးကလူ ့အခြင့္အေရး၊ ‘လူသားအျမင္’

‘ကမၻာ့ရြာႀကီး’ ဆိုေသာေခတ္ေပၚအသံုးအႏံႈးမ်ားကိုသံုးစြဲသြားသျဖင့္ထုိစကားလံုး

မ်ား၏ပူးတြဲပါအဓိပၸါယ္မ်ား(connotations)သည္ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ႀကီးအေပၚ

တစံုတရာၾသဇာသက္ေရာက္ေနလိမ့္မည္ဟုမွန္းဆမိပါသည္။

ထို ့ေၾကာင့္ပင္“ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားကိုက်ေနာ္တို ့ကစကားဆယ္ခြန္း

ဆယ့္ငါးခြန္းေျပာတာထက္ - ခင္ဗ်ားတို ့(ျပည္ပမီဒီယာ)က

တစ္ခြန္းေျပာတာကပိုၿပီးထိေရာက္ပါတယ္-သေဘာထားေတြ

စိတ္ထားေတြအျမင္မွန္ရလာေအာင္၊ေျပာင္းလဲလာေအာင္လုပ္ေပးပါ”ဟု

အားကိုးသည့္ေလသံျဖင့္ဗီြအိုေအ၏ေမးခြန္းမ်ားကို

ေျဖဆိုရင္းတဆက္တည္းေမတၱာရပ္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ 


ျပည္ပသတင္းဌာနမ်ားကိုအားကိုးလာျခင္း၊အသံုးခ်ရန္စိတ္ကူးလာျခင္း

တို ့သည္ယခင္စစ္အစိုးရသေဘာထား၊နည္းပရိယယ္မ်ားႏွင့္ေျပာင္းျပန္ျဖစ္

သျဖင့္သေဘာထားေကာင္းလာသည္ဟုယူဆႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း

“ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေတြစိတ္ထားသေဘာထားေတြအျမင္မွန္ရ

လာေအာင္”ဆိုသည့္အခ်က္ကိုမူနားလည္ေပး၍မရႏိုင္ပါ။

[စင္စစ္ရခိုင္ဘဂၤလီပဋိပကၡေပါက္ကြဲထြက္မလာမီကပင္ေဒသတြင္းအေျခအေ

ကိုေသေသခ်ာခ်ာမသိဘဲလူ ့အခြင့္အေရးႏွင့္ကိုင္ေပါက္ေနေသာျပည္ပမီဒီယာ

ကိုတြင္ရခိုင္မ်ားသာမက၊ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးကစိတ္ပ်က္ေနခဲ့ၾကသည္။

ဥပမာ ဘီဘီစီ-အင္နာဂ်ဳံးကိစၥ)။ လက္ေတြ ့တြင္ျပည္ပမီဒီယာ၏

ၾသဇာကိုျပည္တြင္းမီဒီယာကတျဖည္းျဖည္းဖယ္ရွားလာေနၿပီျဖစ္သည္။]

ရခိုင္ျပည္ထဲသို႔အလံုးအရင္းျဖင့္၀င္ေရာက္ေနထုိင္သူဘဂၤလီေတြႏွင့

ပါတ္သက္၍ရခိုင္ေတြဘက္ကဘာေတြမ်ားမွားေနခဲ့လို ့လဲေမးစရာျဖစ္ေနသည္။အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္တရားမ၀င္ခိုး၀င္လာသူေတြကိုေဒသခံေတြကအႏိုင္က်င့္

တတ္ၾကသည္မွာသဘာ၀တရားႀကီးျဖစ္ေနသည္။ (ဥပမာထိုင္း၊ မေလးရွားႏိုင္ငံ

မ်ားေရာက္ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘ၀)။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္မူဤသဘာ၀ႏွင့္ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ကာေဒသခံေတြက

၀င္လာေနသူေတြကိုေၾကာက္လန္ ့ေနရသည္။ 

ရခိုင္ေတြသည္ သူတို ့ႏွင့္အတူယွဥ္တြဲေရာေႏွာေနထိုင္ခဲ့ဘူးသည္။

သူတို ့ဆီကေစ်း၀ယ္စားသည္။သူတို ့ကိုငွားရမ္းခိုင္းေစျခင္း

အားျဖင့္အလုပ္အကိုင္ေပးသည္။ျပႆနာျဖစ္ေအာင္ရန္္စလိုက္တာ

ရခိုင္ေတြဘက္ကမဟုတ္။ယခုသတ္ၾက၊ ေသၾကေတာ့လည္း၊သူသတ္-ကို္ယ္သတ္-

သူေသ-ကိုယ္လည္းေသ-တန္းတူရည္တူပဲျဖစ္သည္။တဘက္သတ္ႀကီးမဟုတ္။

ယခုသမၼတႀကီးက ရခိုင္ေတြအျမင္မွန္ရလာေအာင္ေျဖာင့္ဖ်နားခ်ေပးရန္ဗီြအိုေအ

သတင္းဌာနကိုေမတၱာရပ္ခံေနေသာအခါရခိုင္မ်ားသည္ရိုဟင္ဂ်ာအေရး

လိမ္ညာ၀ါဒျဖန္လံႈ ့ေဆာ္ေနၾကသလိုျပသနာ၏လက္သည္ တရားခံျဖစ္ေနၾကသည့္ သေဘာသက္ေရာက္ေနသည္။

မည္သို ့ျဖစ္ေစသမၼတႀကီးကပင္ဘဂၤလီျပႆနာကိုဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္မည္။

တျခားႏိုင္ငံပို ့မည္ဟုသမၼတႀကီးကကုလသမဂၢဒုကၡသည္ဆိုင္ရာမဟာမင္းႀကီးအန္တိုနီယို

ဂူတားရက္စ္ (Antonio Guterres) ကိုေျပာလိုက္ေသာအခါရခိုင္ျပည္သူေတြသမၼတႀကီးကို

ခ်ီးက်ဴးၾက၊ ေနအိမ္မ်ားေရွ ့တြင္ျပည္ေထာင္စုအလံေတြထူၾကျဖင့္-တကယ္လုပ္ျပႏိုင္တာ

မျပႏိုင္တာထား၊သေဘာထားျပတ္ျပတ္္သားသားရိွေသာ သမၼတႀကီးအစိုးရကို ေထာက္ခံၾကေလသည္။

သို ့ရာတြင္သမၼတႀကီးအစိုးရသည္ျပႆနာပိုႀကီးထြားက်ယ္ျပန္ ့မလာေအာင္ထိမ္းခ်ဳပ္ႏိုင္ 

သည့္တိုင္အျခားေရရွည္ျပႆနာမ်ားကိုကားဆက္လက္၍ရင္ဆိုင္သြားရဦးမည္ျဖစ္သည္။

၄င္းတို ့မွာ - ျပည္ပကေတာင္းဆိုေနေသာသီးျခားလြပ္လပ္ေသာစံုစမ္းေရး

အဖြဲ ့ခြင့္ျပဳေပးေရးကိစၥ - ေဒသခံရခိုင္မ်ားကစီးပြားေရးအရမဆက္ဆံေတာ့သျဖင့္

ဘဂၤလီမ်ားအတြက္အစာေရစာလံုေလာက္ေအာင္ရရိွေရးကိစၥ-

အေျခခံပညာကင္းမဲ့ေနသူမ်ားျဖစ္၍ပညာသင္ၾကားေပးရမည့္ကိစၥ -

မယားအမ်ားယူ၊အကန္ ့အသတ္မရိွခေလးေမြးေနေသာလူအုပ္ႀကီး၏

လူဦးေရတိုးႏံႈးေပါက္ကြဲေနမႈအားလူ ့အခြင့္အေရးမထိခိုက္ေစဘဲထိမ္းခ်ဳပ္ရမည့္ကိစၥ -

ဗြီအိုေအကသီးျခားလြပ္လပ္ေသာစံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ကိစၥကိုေမးျမန္းခဲ့သည္။

ျပည္ပ(ကုလသမဂၢ၊အီးယူစေသာေခါင္းစဥ္မ်ားေအာက္မွာမူဆလင္ႏိုင္ငံေတြက

လူေတြပါလာမည့္)အဖြဲ ့မ်ိဳးကိုဆိုလိုဟန္တူသည္။ယခုအခါအစိုးရကျပည္တြင္းမွ

ပုဂၢိဳလ္ (၂၇) ဦးျဖင့္စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းေပးလိုက္သည္။ ရလဒ္ကိုသံုးလအတြင္းတင္ျပၾကမည္ဟူ၍သိရသည္။

သံုးလဟူေသာအခ်ိန္သည္ယခုကိစၥအတြက္ရွည္လြန္းပါသည္။

ထို ့ျပင္မည္မွ်သမာသမတ္က်ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ဖြဲ ့စည္းသည္ျဖစ္ေစ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္သည္“ျပည္တြင္းျဖစ္” ျဖစ္ေနသည္။


ဤေကာ္မရွင္ဖြဲ ့ေပးေရးကိုေတာင္းဆိုသည္မွာျပည္ပကျဖစ္သည္။ျပည္တြင္းကမဟုတ္။

ျပည္တြင္းကလူေတြကျပႆနာ၏ရင္းျမစ္ကိုသိၿပီးသားျဖစ္သည္။

ေတာင္းဆိုခ်က္ကိုလိုက္ေလွ်ာေသာဘက္(အစိုးရ)၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ

အစိုးရအေပၚ'သံသယမရိွေအာင္’ဖြဲ ့ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ထို ့ေၾကာင့္အျဖစ္မွန္ အခ်က္အလက္မွန္မ်ားကိုေဖၚထုတ္ရန္သည္ဒုတိယကိစၥသာျဖစ္သည္။အမွန္တရား 

ထက္မေက်မနပ္ျဖစ္ေနသူမ်ားေက်နပ္ေအာင္လုပ္ဘို ့ကအဓိကျဖစ္သည္။

သံသယရိွေနသမွ်ဘယ္ေလာက္ေကာင္းေအာင္လုပ္ျပေစကာမူေက်နပ္ၾကလိမ့္မည္မဟုတ္။

ယခုထိုင္းႏွင့္ဂ်ပန္အေျခစိုက္ “ရိုဟင္ဂ်ာ”အေရးလုပ္ေနသူေတြကျမန္မာအစိုးရ

ခန္ ့ျပည္တြင္းျဖစ္စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ကုိ discredit လုပ္ရန္အဓိကရထိုင္းတကၠသိုလ္

တစ္ခုကိုအသံုးခ်၍ႏိုင္ငံတကာေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုလုပ္မည္ဟုသိရသည္။

ထိုင္းအေျခစိုက္ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာကိုပါအသံုးခ်၍လူသားမ်ားအေရး 

(humanitarian aspects) ကိုအသားေပးကာထိုးႏွက္လာေပေတာ့မည္။

က်ိမ္းေသတားဆီး၍မရျဖစ္မည့္အခ်က္မွာျပႆနာသည္ျပီးဆံုးဘို ့အေ၀းႀကီးလိုေသးေၾကာင္း

ျဖင့္- အခုမွအစျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္လူသိမ်ားလာေအာင္ publicity လုပ္မည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။

ကေမၻာဒီးယားကအလွည့္က်ဥကၠဌအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ASEAN အဖြဲ ့က “ရိုဟင္ဂ်ာ”ကိစၥေဆြးေႏြးရန္ေခါင္းစဥ္တင္သည္ကိုျမန္မာကျပည္တြင္းေရး 

အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ပယ္ခ်ခဲ့သည္ဟုသိရသည္။ စင္စစ္အိုအုိင္စီ (OIC)၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္တူရကီကလာၾကည့္တာ၊ ေနာက္ထပ္လည္းအင္ဒိုနီးရွား

ဒုသမၼတေဟာင္း)ၾကက္ေျခနီဥကၠဌလာၾကည့္မွာေတြကိုပင္ခြင့္ျပဳႏိုင္လွ်င္

ASEAN initiative ကိုလက္မခံႏိုင္စရာမရိွ။ 

မိမိတို ့ကစတင္ဖိတ္ေခၚမႈျပဳလွ်င္ျပည္တြင္းေရး၀င္မစြက္ေရးမူကိုမထိခိုက္ႏိုင္။

ႏွစ္ဘက္ပဋိပကၡ၏ေနာက္ပိုင္းကာလတြင္စခန္းေရာက္ဘဂၤလီငါးေသာင္းေက်ာ္အား

စားနပ္ရိကၡာေထာက္ပံ့ထားေရးႏွင့္က်မၼာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈတာ၀န္မ်ားသည္

အစိုးရ၏ေခါင္းေပၚက်ေနသည္။အကယ္၍စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ကိစၥအဖုအထစ္ျဖစ္ေနလွ်င္

ထိုဘဂၤလီဒုကၡသည္မ်ားအားကာလအကန္ ့အသတ္မရိွစားနပ္ရိကၡာေထာက္ပ့့ံေရး

ေဆး၀ါးႏွင့္က်မၼာေရးမ်ားအတြက္ျပည္ပမွေထာက္ပ့့ံေရးအကူအညီမ်ားရရိွေရးကိစၥ

အေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ားရိွလာႏိုင္သည္။

စားနပ္ရိကၡာႏွင့္က်မၼာေရးသည္လူသားခ်င္းစာနာေရးျဖစ္ေနသျဖင့္ခ်က္ခ်င္းကူညီရမည္သာ။

သို ့ေသာ္သမၼတႀကီးအေလးထား၍ေျပာသြားသည္မ်ားအနက္သူတို ့အား

ပညာသင္ေပးေရးကိစၥလည္းပါ၀င္ေနသည္

ပညာသင္ၾကားေရးသည္ႏိုင္ငံသားမ်ားရပိုင္ခြင့္မ်ား၏တစ္ခုျဖစ္ေနသည္

သူတို ့ကိုဤအခြင့္အေရးမေပးသင့္ဟုမေျပာလို။သို ့ေသာ္ေပးမည္ဆိုလွ်င္

သူတို ့၏အဆင့္အတန္း(status)ဘာျဖစ္သည္ဆိုတာကို

တိတိက်က်ကမၻာသိ အလ်င္သတ္မွတ္သင့္သည္။

ဤသို ့မသတ္မွတ္ေသးဘဲအဆင့္ေက်ာ္၍မဆိုႏိုင္ငံသားမ်ားသာရႏိုင္သည့္ပညာေရး

၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုျမန္မာအစိုးရကသူတို ့အားေပးခဲ့လွ်င္ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ဤအခ်က္ကို

ေထာက္၍ဒီလူေတြဟာဒီႏိုင္ငံသားေတြျဖစ္ေနလို ့ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရးေတြေပးခဲ့တာေပါ့ဟုေထာက္ျပလာႏိုင္သည္။

ထို ့ေၾကာင့္သူတို ့ကိုပညာသင္ေရးမစမီသူတို ့တစ္ဦးခ်င္းစီ၏အဆင့္အတန္း (status)

သည္ဘာလဲ၊ တရားမ၀င္ေရာက္လာသူလား (illegal migrant) ႏိုင္ငံသားေလာင္း

(potential citizens)ေတြလားကြဲကြဲျပားျပားအလ်င္သတ္မွတ္ရိွထားသင့္ပါသည္။ တရားမ၀င္ခိုး၀င္လာေၾကာင္းထင္ရွားသူမ်ားကိုဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ

ေနၿပီးျဖစ္ပါေစပညာသင္ေပးစရာမလိုImmigration Detention Camps

သို ့ပို ့ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဥပေဒအတိုင္းျပတ္ျပတ္သားသားဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားရန္သာရိွသည္။ 

ထို ့ေၾကာင့္ပညာသင္ၾကားမႈမစတင္ခင္လူအရင္စစ္ထုတ္ပစ္ေရးလုပ္ရပါမည္။

ႏိုင္ငံသားအျဖစ္လက္ခံႏိုင္မည့္သူမ်ားကိုရခိုင္မွသည္ျပည္ေထာင္စု၏ေဒသအသီးသီး

သို ့ေရႊ႕ေျပာင္းေပးျခင္းျဖင့္လူစုခြဲသင့္သည္။သို႔မွသာ လက္ေတြ ့ပညာသင္ေပးဘို ့

လြယ္ကူလိမ့္မည္။ ႏိုင္ငံတကာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္၊

ကေနဒါ၊ ၾသစေတ်းလ်စေသာmajor accepting countriesမ်ားတြင္၀င္ခြင့္ရသူမ်ားကို

တိုင္းျပည္၏ေနရာအႏွံ ့အျပားတြင္ျဖန္ ့၍ ေနရာခ်ထားသည္။ တေနရာတည္းစုမထား။

ဤသို ့ေနရာခ် ထားေပးၿပီးမွ English as a Second Language (ESL)ကိုသင္ၾကားေပးသည္။


ထို ့ေၾကာင့္စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ေဆး၀ါးက်မၼာေရးကိစၥမ်ားအတြက္ေျပာစရာမရိွေသာ္လည္း ပညာသင္ၾကားေရးကိစၥကိုရႈေဒါင့္စံုမွအေသအခ်ာတြက္ခ်က္ၿပီးမွ စီစဥ္သင့္ပါသည္။


ဤသို ့မဟုတ္ဘဲ သူတို ့အားလံုးကိုသိုးႏွင့္ဆိပ္မခြဲျခားဘဲပညာသင္ၾကားေရးစတင္မည္ဆိုပါက

လက္ေတြ ့သေဘာအရႏိုင္ငံသား (de facto citizenship)အျဖစ္သတ္မွတ္ထားရာ

ေရာက္သြားႏိုင္သည္ဟုၾသစေတ်းလ်အေျခစိုက္ျမန္မာပညာရွင္တစ္ဦးကထင္ျမင္ခ်က္ေပးသည္။

ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ဒီလူေတြပညာသင္ခြင့္ဆံုးဆံုးရႈံးေနလို ့ဒီေလာက္စရိုက္ၾကမ္း

တမ္းေနတာ၊ေဒသခံမ်ားကိုအႏၱရယ္ျပဳေနတာျဖစ္သည္။ထို ့ေၾကာင့္သူတို ့ ကိုအေျခခံပညာေတာ့သင္ေပးသင့္သည္ဟုယူဆလွ်င္လည္း

လူရွစ္သိန္းအနက္ဘယ္သူေတြကိုေရြးခ်ယ္သင္ေပးမလဲ၊

ဘာပညာေတြသင္ေပးမလဲဆိုသည့္ေမးခြန္းေတြဆက္၍ေပၚထြက္လာလိမ့္ဦးမည္။

သမၼတႀကီးေၾကျငာထားၿပီးသားအခ်က္ျဖစ္သည့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မတိုင္မီကေရာက္ႏွင့္ေန သူမ်ား၏ေျမးမ်ိဳးဆက္ကိုလက္ခံမည္ဆိုသည့္အခ်က္အရလူအနည္းဆံုး ၂သိန္းေလာက္ 

ကိုျမန္မာဘာသာေျပာ-ဖတ္-ေရး(အသံုးလံုး)တတ္ေျမာက္ေစရန္ပင္အနည္းဆံုးတႏွစ္

အခ်ိန္ျပည့္အားသြန္ ခြန္စိုက္(intensive education) သင္ေပး/သင္ယူၾကမွျဖစ္မည္။

ထို ့ေၾကာင့္ေဒၚလာေတြသန္းခ်ီ၍ ကုန္မည့္ ဤအစီအစဥ္ကိုကုလသမဂၢ (UNESCO ?) လိုေနရာမွအကူအညီမပါပဲကို္ယ့္အင္အားျဖင့္ကိုယ္လုပ္ႏိုင္ပါ့မလား-စဥ္းစားရေပမည္။ 

တတ္ႏိုင္၍အကုန္အက်ခံလွ်င္ေကာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ျဖစ္ရမည့္ဘ႑ာမ်ားထဲမွ ဖဲ့ေပးရာက်မေနေပဘူးလားေမးရမည္ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းေနရမည့္အရြယ္မ်ား(၅ ႏွစ္မွအထက္)ကိုမူလတန္းပညာေရးသင္ေပး

၍ျဖစ္ႏိုင္သည္။ဒါေတာင္ရခိုင္ေက်ာင္းေတြကိုသူတို ကသြားတက္မွာမဟုတ္သလို ရခိုင္ေတြကလည္းလက္ခံခ်င္မွာမဟုတ္။

ေနာက္ထပ္လက္ေတြ ့ျပႆနာမ်ားရိွေသးသည္။သူတို႔ကိုအႏွစ္ႏွစ္အလလ

စာသင္ေပးခဲ့သူေက်ာင္းဆရာကိုပင္သတ္ျဖတ္ခဲ့သူမ်ားကိုဘယ္ရခိုင္ဘယ္ဗမာက

ေနာက္ထပ္သူတို ့အၾကားသြား၍စာသင္ခ်င္မည္နည္း။

ဒုတိယလက္ေတြ ့ျပႆနာမွာမိန္းခေလးမ်ားကိုစာသင္ေရးျဖစ္သည္။

ေခတ္ေနာက္က်မူဆလင္မ်ားသည္အမ်ိဳးသမီးမ်ားပညာသင္ျခင္းကိုအျပင္းအထန္

ဆန္ ့က်င္ၾကသည္။ အာဖဂန္နစၥတန္တြင္မိန္းခေလးစာသင္ေက်ာင္းမ်ားကို

ရက္ရက္စက္စက္ေဖါက္ခြဲ၊ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနတာမ်က္ျမင္ျဖစ္သည္။ ဤေက်ာင္းမ်ားသည္အမ်ိဳးဘာသာတူအမ်ိဳးသမီးဆရာမမ်ားကသင္ေပးေသာ

မိန္းခေလးသီးသန္ ့ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္သည္။ရခိုင္တြင္ဘဂၤလီေခၚေတာမ်ား၏

ဇနီးမ်ား၊ႏွစ္မမ်ား၊သမီးမ်ားကိုလူမ်ိဳးဘာသာမတူသူအမ်ိဳးသားမ်ားကျမန္မာဘာသာစာ

သင္ေပးေရးသည္ေျမြတြင္းထဲလက္ႏိႈက္ရတာေလာက္အႏၱရယ္ႀကီးေပလိမ့္မည္

ထို ့ေၾကာင့္သူတို ့ကိုပညာသင္ေပးမွျဖစ္မည္ဆိုလွ်င္ျပည္တြင္းေနျမန္မာမူဆလင္ကြန္ျမဴနီတီ

ကိုအကူအညီေတာင္းသင့္သည္။

အကယ္၍ဤအလုပ္ကိုအစိုးရကကိုယ္တိုင္မလုပ္၊ျပည္တြင္းျမန္မာမူဆလင္ကြန္ျမဴနီတီကိုလည္း

မသံုးခ်င္၍INGO မ်ားထံလႊဲေပးမည္ဆိုလွ်င္၄င္းတို ့ကျမန္မာႏိုင္ငံ၏အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြား

(national interest)ႏွင့္ဆန္ ့က်င္မည့္သင္ၾကားမႈမ်ိဳးမ်ားမလုပ္ၾကဟုမေျပာႏိုင္ပါ။


ေနာက္ဆံုးေဆြးေႏြးစရာအခ်က္မွာဘဂၤလီလူဦးေရအဆမတန္တိုးေနတာကို

ထိမ္းခ်ဳပ္ေရးျဖစ္သည္။ဘဂၤလီမ်ားအတြင္းလူဦးေရေပါက္ကြဲမႈကိုသမတႀကီးက

ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုသြားေသာ္လည္းမည္သို ့ေျဖရွင္းမည္ကိုေျပာမသြားပါ။

ေမးသူကမေမးလို ့လည္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ဘဂၤလီတို႔၏လူဦးေရတိုးႏႈန္းသည္တႏိုင္ငံလံုး၏လူဦးေရတိုးႏႈန္းထက္မေက်ာ္လြန္သင့္ပါ။

(တႏိုင္ငံလံုးပွ်မ္းမွ် တိုးႏႈန္းသည္ ၂.၂ % ဟုထင္ ပါသည္)။ ထို ့ေၾကာင့္လူဦးေရမ်ားေသာ

မိသားစုမ်ားတြင္ကာယကံရွင္မ်ားကမိမိတို ့အသိျဖင့္မကန္ ့သတ္လွ်င္

အစိုးရကျဖစ္သည့္နည္းျဖင့္ကန္ ့သတ္ေပးဘို ့ျဖစ္သည္။ (Eugenic/ forced neutering)


ဘဂၤလီမ်ားျမန္မာႏိုင္ငံထဲစိမ့္၀င္လာျခင္းသည္တစ္ဘက္ႏိုင္ငံမွလူဦးေရ ေပါက္ကြဲမႈ၏ အက်ိဳးဆက္ျဖစ္ရာျမန္မာႏိုင္ငံထည္းတြင္ဆက္လက္ေပါက္ကြဲမႈအျဖစ္မခံႏိုင္ပါ။ 

အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးကိုျခိမ္းေျခာက္မႈ (national security threat) ဆိုေနသည္မွာ ဤအခ်က္ကိုဆိုလိုပါသည္။ ဤသို ့ကိုင္တြယ္ရာ၌လူ ့အခြင့္အေရးစံတစ္ခုခုႏွင့္ ျငိ

ဖြယ္ရိွေကာင္းရိွမည္။ အတတ္ႏိုင္ဆံုးေတာ့ၾကိဳးစား၍လိုက္နာသင့္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ မလႊဲမေရွာင္သာေသာအေျခအေနတြင္အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို

ဦးစားေပးရလိမ့္မည္။သူေတာ္စင္မ်ားအဖို ့သီလစင္ၾကယ္ဖို႔ကအဓိကျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မည္၊

ႏိုင္ငံကိုေခါင္းေဆာင္ေနသူမ်ားကေတာ့မိမိတို ့တာ၀န္ေၾကပြန္ရမည္။ 

(Saints can be pure but statesmen must be responsible.)

ရခုိင္အေရးသည္ျမန္မာအစိုးရသစ္၏ႏိုင္ငံေရးခြန္အား (political strength) ကိုျပည္တြင္းျပည္ပမ်က္ႏွာစာႏွစ္ခုစလံုးမွာစာေမးပြဲစစ္လို္သလိုျဖစ္ခဲ့သည္။ 

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရေခါင္းေဆာင္ေသာဒီမိုကေရစီျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သစ္သည္ ပထမကမၻာစစ္အၿပီးစစ္ရႈံးဂ်ာမဏီတြင္ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာေ၀မာသမတႏိုင္ငံ

(Weimer Republic, 1919-1933) ရင္ဆိုင္ခဲ့ရေသာအေျခအေနမ်ိဳးႏွင့္ဆင္ ဆင္တူေသာအေနအထားမ်ိဳးႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရသည္ဟုဆိုခ်င္ပါသည္။

 Copy From Forward Mail
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free