ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ပဲခူးၿမိဳ႕  စည္ပင္သာယာနယ္နမိတ္အတြင္း ျဖစ္ေသာ ဇိုင္ဂႏိုင္း၊ေျမာက္ပိုင္း  (၃)လမ္းတြင္ပ်ံက်ေစ်းသည္မ်ား  စြာတို႔မွာ အဆင္မျခင္အမိႈက္တို႔အား  စြန္႔ပစ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေရႏုတ္ ေျမာင္းမ်ားပိတ္ဆို႔ကာ လူေန အိမ္မ်ားပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္အနီးရွိ  ေက်ာင္းပတ္၀န္းက်င္တို႔မွာလည္း  ညစ္ႏြမ္းမႈျဖစ္ေနရသည္ကိုဆို သည္။သို႔ပါေသာေၾကာင့္ အဆို ပါ ပ်ံက်ေစ်းသည္မ်ားကို ဖယ္ ရွားျခင္းမ်ားျပဳရန္ ၎၀န္းက်င္   ေနသူမ်ားဆႏၵျပင္းျပလ်က္ရွိၾက သည္ဆိုသည္။
ကုန္ပစၥည္းအစံုေရာင္း ခ်ေသာ ပ်ံက်ေစ်းျဖစ္ေသာ  ေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္မွာညစ္ႏြမ္း   မႈမ်ားျဖစ္ေနရသည္ဆိုသည္။ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၊ဆရာ/ ဆရာမမ်ား၊ရဟန္းသံဃာေတာ္ မ်ားလည္းသြားလာရန္ အခက္ အခဲမ်ားျဖစ္ေနရသည္။၎င္း ေနာက္သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားသံဃာ ေတာ္မ်ားပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေန ထိုင္ၾကသူတို႔မွာလည္း ေလထု ညစ္ညမ္းမႈတို႔ႏွင့္အနံ႔အသက္ဆိုး  တို႔အား ေန႔စဥ္႐ႈ႐ႈိက္ေနၾကရပါ ေသာေၾကာင့္ ပ်ံက်ေစ်းသည္မ်ား   ကို ဖယ္ရွားေပးႏိုင္ရန္ ဆႏ္ၵမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရပါေၾကာင္း ၎င္းတို႔ ကဆိုသည္။
အဆိုပါေစ်းသည္တို႔မွာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္အပုပ္၊အေဆြး၊  အႏြမ္းမ်ားႏွင့္အသား၊ငါးခုတ္ထစ္ စြန္႔ပစ္အပိုပစ္ၥည္းမ်ား၊စည္း ကမ္းမဲ့စြန္႔ပစ္ေနျခင္းအား၊သက္ ဆိုင္ရာတို႔မွ ထုတ္ပိုးစြန္႔ပစ္စနစ္ က်င့္သံုးေစခိုင္းျခင္းမ်ားမရွိ ေစျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၎ထိန္းသိမ္း  ဟန္႔တား၊နည္းေပးလမ္းျပမႈအား နည္းပါးေသာေၾကာင့္ ၎ပတ္၀န္း က်င္မွာညစ္ႏြမ္းေနရျခင္းျဖစ္သည္။
သို႔ပါ၍ ေစ်းေရာင္းခ်ေနၾက ေသာ ေစ်းသည္မ်ား အဆင္ေျပ   ေစရန္အတြက္ အဆိုပါပတ္၀န္း က်င္သာယာလွပစိတ္ႏွလံုးခ်မ္း ေျမ့ရန္ ပ်ံက်ေစ်းသည္မ်ားအား၊  ဥႆာၿမိဳ႕သစ္ နန္းေတာ္ရာရပ္ကြက္   အတြင္းရွိ ယခင္ၿမိဳ႕သစ္အေကာင္  အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးစီမံကိန္း၊  အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ နယ္ နိမိတ္အတြင္းရွိ သတ္မွတ္ထားရွိ ေသာ ေစ်းေျမေနရာတြင္ ဥႆာ ၿမိဳ႕သစ္ေစ်းအျဖစ္ ၎ေနရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားေပးမည္ ဆိုပါက၊ေစ်သည္မ်ားႏွင့္လုပ္သား   ျပည္သူမ်ားအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ သြားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပ   လိုက္ရပါသည္။


Copy From Hot News Weekly
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free