ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡမ်ား အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းႏိုင္ရန္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ပထမအပတ္အတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္ၿပီး လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အမွတ္ (၃) အရ သိရသည္။
စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံသို႔ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ကို ေပးပို႔တင္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ထို႔အျပင္ ေနာက္ဆံုးအၿပီးသတ္ တင္သြင္းရမည့္ အစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား တင္ျပရန္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ရက္တိုးျမႇင့္ ေပးထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
အဆိုပါ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ေနာက္ခံသမိုင္း အက်ဥ္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူအဖြဲ႔အစည္းႏွစ္ခု တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပဋိကၡျဖစ္စဥ္မ်း၊ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဆံုးရံႈးမႈမ်ား၊ လက္ရွိရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး အေျခအေနမ်ား စသည္ေျမျပင္ အေျခအေန ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ ထိုေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံကာ ပဋိပကၡခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္မ်ားအေပၚ အၾကံျပဳခ်က္ ၄ ခ်က္၊ အစိုးရအေနျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ အၾကံျပဳခ်က္ ၂၆ ခ်က္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ေရးအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္ ၉ ခ်က္တို႔ကို အစီရင္ခံထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီစြာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး၊ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္သည့္ အေတြးအေခၚမ်ား ၀င္ေရာက္မလာေရးအတြက္ တားျမစ္ကာကြယ္ေရး တရားမ၀င္ ခိုး၀င္လာသူမ်ား မရွိေစေရးအတြက္ ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ေရး၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ကင္းရွင္းေရး၊ လံႈ႔ေဆာ္သူမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ကာ ထိေရာက္စြာ အေရးယူေရး၊ ႏိုင္ငံသား ဥပေဒျပဳေရးကိစၥမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႏွစ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွ ရပ္တည္ခ်က္သေဘာ မွန္ကန္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားပါ၀င္ေသာ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္အဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းေရး၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ မညီသည့္အျပင္ စနစ္မက်သည့္ ဘာသာေရးေက်ာင္းမ်ားကို စိစစ္ၾကပ္မတ္ေရး စေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ လူမႈေရး စီးပြားေရး က႑မ်ားကို ထည့္သြင္းအစီရင္ခံထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။


Copy From Eleven Media
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free