ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္က ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ကို ၂ ရက္အၾကာ ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္တြင္ ျပန္လည္ၿပင္ဆင္ဖဲြ႔စည္းလိုက္သည္။ အဆိုပါေကာ္မရွင္တြင္ မူလအဖြဲ႕၀င္ ၃၀ ဦးရွိရာမွ ၁၆ ဦးျဖင့္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္အျပည့္အစံုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
-------------------------------------------------

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္

နိုင္ငံေတာ္သမၼ

တရံုး

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

အမွတ္၊ ၉၅ / ၂၀၁၂

၁၃၇၄ ခုနွစ္၊ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၅ ရက္

(၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္)စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ ၿပင္ဆင္ဖဲြ႔စည္းျခင္း

၁။ ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ နိုဝင္ဘာလ (၂၃) ရက္တြင္ က်င္းပေသာ ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး၌ တင္သြင္းသည့္ အေရးၾကီးအဆုိတြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မံုရြာခရိုင္၊ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေၾကးနီမိုင္းလုပ္ငန္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခြင္႕ၿပဳရန္ သင့္/ မသင့္အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပုဂိၢဳလ္မ်ား ပါဝင္ေသာ “စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္” ကို ၿပင္ဆင္ဖဲြ႔စည္း တာဝန္ေပးအပ္ လိုက္သည္-(က) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဥကၠ႒

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေကာ့မွဴးျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္

(ခ) ဦးလြန္းသီ အဖဲြ႔ဝင္

ၿပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ကြမ္းျခံကုန္းျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္

(ဂ) ဦးသန္းျမင့္ အဖဲြ႔ဝင္

ၿပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဆားလင္းႀကီးျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္

(ဃ) ေဒၚခင္စန္းလိႈင္ အဖဲြ႔ဝင္

ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုလဲျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္

(င) ဦးေဇာ္ျမင့္ေဖ အဖြဲ႕ဝင္

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ အမွတ္ (၅) မဲဆႏၵနယ္

(စ) ဦးေမာင္ေမာင္ေအး အဖြဲ႕ဝင္

Senior Consultant on Social Assessment

Myanmar Environmental Institute

(ဆ) ဦးဝင္းထိန္ အဖြဲ႕ဝင္

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာန

သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန

(ဇ) ဦးၿမင့္ေဆြ အဖြဲ႕ဝင္

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ေၾကးတိုင္နွင့္ ေၿမစာရင္းဦးစီးဌာန

လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးနွင့္ ဆည္ေၿမာင္းဝန္ႀကီးဌာန

(စ်) ဦးတင္ၿမင့္ အဖြဲ႕ဝင္

ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ၿပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန

(ည) ဦးလွေမာင္သိန္း အဖြဲ႕ဝင္

ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန

(ဋ) ေဒါက္တာျမင့္သိန္း အဖြဲ႕ဝင္

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရးဌာန

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန

(ဌ) ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္သန္း အဖြဲ႕ဝင္

ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

(ဍ) ဦးဗိုလ္သန္း အဖြဲ႕ဝင္

ကံကုန္းရြာ၊ ေက်ာက္မ်က္ေက်းရြာအုပ္စု

ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

(ဎ) ဦးေအာင္ေဇာ္ဦး အဖြဲ႕ဝင္

ဝက္ေမွးရြာ၊ ရြာရွည္ေက်းရြာအုပ္စု

ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

(ဏ) ဦးဘိုေဌး အဖြဲ႕ဝင္

တံုရြာမ၊ တံုေက်းရြာအုပ္စု

ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

(တ) ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ အတြင္းေရးမွဴး

သံအမတ္ၾကီး (ၿငိမ္း)

ၿမန္မာနိုင္ငံအမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၂။ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္ အမွန္ေပၚေပါက္ေစေရး စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္နွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ သံုးသပ္ခ်က္နွင့္တကြ အၾကံျပဳ တင္ျပရမည္-

(က) ေၾကးနီစီမံကိန္းအား သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ နိုင္ငံ တကာ ၿပဌာန္းခ်က္မ်ား၊ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ နည္းပညာမ်ားအသံုးၿပဳ၍ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ျခင္း ရိွ/မရိွ၊

(ခ) ေၾကးနီစီမံကိန္းေၾကာင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္နွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အေပၚေကာင္းက်ဳိးနွင့္ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား၊

(ဂ) ေၾကးနီစီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ နိုင္ငံေတာ္၊ ၿပည္သူလူထုႏွင့္ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္ အက်ဳိး ရိွ/ မရိွ၊

(ဃ) နိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနွင့္ ဥပေဒ စိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ အၾကံၿပဳခ်က္မ်ား၊

(င) ၎ စီမံကိန္းနွင့္ ဆက္ႏြယ္၍ စိစစ္ရန္ လိုသည္ဟု ေကာ္မရွင္က ယူဆေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊

(စ) ေကာ္မရွင္၏ အေထြေထြ သံုးသပ္ခ်က္နွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား။၃။ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥမ်ားအား သမၼတရံုး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးလွထြန္းက တာဝန္ခံေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္၏ တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္ လံုျခံဳေရးနွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ၿပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးနွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕တို႔က ျဖည့္ဆည္း ေပးရမည္။ ေဒသခံ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ရမည္။၄။ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္သည္ လိုအပ္ခ်က္ရွိလ်ွင္ လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၊ အသိပညာရွင္ အတတ္ပညာရွင္မ်ားကို နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး၏ စီစဥ္ေပးမႈၿဖင့္ တာဝန္ေပးအပ္နိုင္သည္၊၅။ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္သည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၿပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒ၊ သက္ေသခံဥပေဒတို႔နွင့္အညီ စံုစမ္းစစ္ေဆးနိုင္သည့္အၿပင္ သက္ေသမ်ား ဆင့္ေခၚျခင္း၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ေတာင္းေခၚျခင္းနွင့္ လိုအပ္သည့္ေနရာသို႔ သြားေရာက္ စစ္ေဆးျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရိွသည္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ၾကားၿဖတ္ အစီရင္ခံစာကို နိုင္ငံေတာ္သမၼတထံသို႔ ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၃၁) ရက္ အေရာက္ တင္ၿပၿပီး ထိုအစီရင္ခံစာအေပၚ မူတည္၍ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည္။၆။ နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး၏ ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁) ရက္ ရက္စြဲပါ အမိန္႕ေၾကာ္ၿငာစာအမွတ္၊ (၉၂/ ၂၀၁၂) အား ဤအမိန္႕ေၾကာ္ၿငာစာၿဖင့္ လႊမ္းမိုး ပယ္ဖ်က္လိုက္သည္။

(ပံု) သိန္းစိန္

နိုင္ငံေတာ္သမၼတ

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္

Copy From 7day News Facebook Page
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free