ပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ဦးေဌးဦး

* ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးပါတီအေနနဲ႔ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈကို ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ လုပ္ခဲ့ပါသလဲ။ လုပ္ခဲ့ ရသေလာက္မွာ ျပည္သူရဲ႕အားေပး မႈနဲ႔ လြတ္လပ္မႈကိုေရာ ေက်နပ္ အားရမႈ ရွိပါသလား။
ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအားလံုး၏ တည္ၿငိမ္ေအး ခ်မ္းမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရရွိခံစားႏိုင္ ေရးျဖစ္ပါတယ္။ ပါတီရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ အတိုင္း ျပည္သူမ်ား တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း မႈရရွိခံစားႏိုင္ေရးနဲ႔ ျပည္သူ မ်ားအက်ဳိး ရွိေစေသာ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို တတ္စြမ္း သေရြ႕ ပါ၀င္ျဖည့္ ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပး ေနပါတယ္။ ဒီေဆာင္ရြက္ေနမႈေတြက ၾကားျဖတ္ ေရြးခ်ယ္မယ့္ ၄၈ ေနရာ မွာသာ ေဆာင္ရြက္ေနတာမဟုတ္ဘဲ က်န္တဲ့ ေနရာေတြမွာလည္း ေဆာင္ရြက္ေနပါ တယ္။ မိမိတို႔ပါတီအေနနဲ႔ အက်ဳိး ျပဳ လုပ္ငန္းေတြကို ယခင္ကလည္း ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ၿပီး ယခုလည္း ေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိ ပါတယ္။ မၿပီးျပတ္ေသးတဲ့ လုပ္ငန္းေတြ က်န္ရွိေနပါက အေျခအေနေပးတာနဲ႔ ၿပီးျပတ္ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ အာမခံ ပါတယ္။ ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းေတြ ကို အေျပာနဲ႔မဟုတ္ဘဲ လက္ေတြ႕ ေဆာင္ ရြက္မႈေတြကို ျပည္သူေတြ သိရွိၾကၿပီးျဖစ္ ေပမယ့္ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိ သူေတြရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ေတြအေပၚ မွန္ကန္စြာ စဥ္းစားဆင္ျခင္ႏိုင္ရန္သာ မိမိလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ႔ ယွဥ္တြဲၿပီး ရွင္းလင္းအသိေပးမႈ ျပဳလုပ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕ လိုအင္ဆႏၵအတိုင္း အက်ဳိးရွိေစ မိမိတို႔ရဲ႕လက္ေတြ႕ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့မႈေတြ အတြက္ ျပည္သူေတြ က ေက်နပ္အားရမႈရွိသကဲ့သို႔ မိမိတို႔ အေနနဲ႔လည္း ၀မ္းသာပီတိျဖစ္မိပါ တယ္။ ျပည္သူေတြ အက်ဳိး အတြက္ လက္ ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ ေတြျဖစ္လို႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ အားေပးမႈ၊ လြတ္လပ္မႈေတြအေပၚ ေက်နပ္ အားရ မႈ ရွိပါတယ္။
* အခု ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔မွာ ျပဳလုပ္မယ့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဟာ လြတ္ လပ္ မွ်တမယ္လို႔ ယူဆပါသလား၊ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။
ေရြးေကာက္ပြဲတိုင္းဟာ လြတ္ လပ္ မွ်တမႈရွိၾကပါ တယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဆင့္ဆင့္အေနနဲ႔ လည္း စနစ္တက် ၫႊန္ၾကား ၾကပ္မတ္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ပါတီအေနနဲ႔ လည္း တရားေသာ နည္းလမ္းအတိုင္း ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေန ၾကသလို က်န္ေသာပါတီေတြအေနနဲ႔ လည္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ တရားေသာနည္းလမ္းမ်ားအတိုင္း ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရး ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိ ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
* ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ အေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲမွာ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ အမ်ားဆံုး အႏိုင္ရခဲ့တဲ့ ပါတီတစ္ခု အေနနဲ႔ အဲဒီေရြးေကာက္ပြဲ နဲ႔ မၾကာမီ က်င္းပမယ့္ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲ ကို ႏိႈင္းယွဥ္သံုးသပ္ေပးပါ။
၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ အေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲမွာ ေနရာေပါင္း ၁,၁၅၄ ေနရာ ရွိၿပီး အခုေနရာေပါင္း ၄၈ ေနရာသာရွိ ပါတယ္။ ယခင္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေနရာမ်ား ရဲ႕ အစြန္းထြက္ ဆယ္ဂဏန္း ၅၄ ထက္ ေတာင္ နည္းေနပါတယ္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါတီ တခ်ဳိ႕က ပါ၀င္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းမျပဳခဲ့ျခင္း၊ ကန္႔ကြက္မႈ မ်ားျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခု ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္လာ တာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ယခင္နဲ႔မတူတဲ့ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕အက်ဳိးအတြက္ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္လာျခင္း ျဖစ္တယ္လို႔ ႐ႈျမင္ ပါတယ္။
* ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ မဲ႐ံုေတြမွာ ေစာင့္ ၾကည့္သူေတြ ထားရွိဖို႔အတြက္ ဘယ္လုိ စီစဥ္ထားပါသလဲ။ အထူး သျဖင့္ မဲေရတြက္မႈကို ဘယ္လို ေစာင့္ၾကည့္ သြားမလဲဆိုတာ သိပါ ရေစ။
ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ၫႊန္ ၾကားခ်က္ေတြနဲ႔အညီ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ မဲ႐ံုတာ၀န္ရွိသူ မ်ားကို ယံုပါတယ္။
* မဲဆႏၵနယ္ ၄၈ ခုမွာသာ က်င္းပမယ့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံရဲ႕ဒီမုိကေရစီအသြင္ေျပာင္းမႈ လမ္းေၾကာင္းမွာ ဘယ္ေလာက္ အေရးပါပါသလဲ။ ဘယ္ေလာက္ ေရာ အရွိန္တြန္းေပးႏိုင္ပါမလဲ။
၄၈ ေနရာသာရွိတဲ့အတြက္ အေရ အတြက္ကေတာ့ နည္းပါတယ္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီအသြင္ေျပာင္းေရး လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း စိတ္ေကာင္း ေစတနာမွန္ႏွင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာ ျခင္းဆိုတဲ့ ယံုၾကည္စိတ္က တြန္းအားျဖစ္ ေစမယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။
ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဦးရဲထြဋ္ မဲဆြယ္ စည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္။
ဓာတ္ပုံ - ဘူးသီး

* ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဘယ္ႏွ ေနရာေလာက္ ႏုိင္မယ္လို႔ ခန္႔မွန္း ယံုၾကည္ထားပါသလဲ။
ပါတီတိုင္းဟာ အႏိုင္ရမယ္လို႔ ယံုၾကည္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူေတြအေန နဲ႔ ဘယ္ပါတီ၊ ဘယ္လုိ ပုဂၢိဳလ္ေတြက အေျပာနဲ႔မဟုတ္ဘဲ အလုပ္နဲ႔လက္ေတြ႕ အက်ဳိးျပဳ ေနတယ္၊ အက်ဳိးျပဳႏိုင္စြမ္းရွိ တယ္ဆိုတာ ခြဲျခားၿပီးသိပါတယ္။ ေၾကာ္ျငာေကာင္းၿပီး ပစၥည္းမေကာင္းရင္ ၾကံဳေတြ႕ရမယ့္ ဆိုးက်ဳိး ေတြကိုလည္း ျပည္သူေတြက နားလည္ၾကပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျပည္သူကို ယံုၾကည္ပါ တယ္။

ျမန္မာတိုင္းမ္မွ ကူးယူသည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free