ညစ္ညမ္း စာေပညစ္ညမ္းေသာ စာအုပ္၊ စာေပ၊ ႐ုပ္ထုပန္းခ်ီစသည္မ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း၊ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊ အမ်ားျမင္ေအာင္  ျပသျခင္းတုိ႔သည္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒရာဇ သတ္ႀကီးအရ ရာဇ၀တ္မႈျဖစ္ပါသည္။
““ညစ္ညမ္းေသာ”” ဟူသည့္အဓိပၸာယ္ တဏွာရာဂစိတ္ကိုႏိုးဆြေပးသည့္ စာေပ၊ ႐ုပ္ပံု၊ ႐ုပ္လံုး စသည့္အရာ၀တၳဳမ်ားကို ညစ္ညမ္းေသာ အရာ၀တၳဳဟုေခၚဆိုႏုိင္ ပါသည္။ လိင္ျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္၍ ခံယူခ်က္အျမင္တုိ႔မွာ ေခတ္တစ္ေခတ္ ႏွင့္ တစ္ေခတ္ႏွင့္မတူဘဲ ေျပာင္းလဲေန သျဖင့္ အရာ၀တၳဳတစ္ခုသည္ ညစ္ညမ္း ေသာအရာ၀တၳဳဟုတ္၊ မဟုတ္ဆုိေသာ ယူဆခ်က္မွာလည္း အခ်ိန္အခါ ကာလ လိုက္၍ ဆံုးျဖတ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခု ေခတ္ကာလအျမင္ႏွင့္ ေရွးေခတ္က အျမင္  တုိ႔မွာ တူညီမည္မဟုတ္ပါ။
လိင္ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပညာေပး သေဘာျဖင့္ ေရးသားထားသည့္ စာေပ မ်ားျဖစ္ပါမူ ကာမရာဂအေၾကာင္းအရာ မ်ား ေရးသားထားေစကာမူ ညစ္ညမ္း ေသာ စာေပဟုဆိုႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ ရာတြင္ လိင္ပညာေပးရန္ အေၾကာင္းျပ ခ်က္ျဖင့္ တဏွာရာဂစိတ္ကို ႏႈိးေဆာ္ေစ ရန္ အဓိကထားကာ ေရးသားပါမူညစ္ညမ္း   ေသာ စာေပျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူပါမည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ညစ္ညမ္းေသာ စာေပဟုတ္သည္၊ မဟုတ္သည္ဆုိေသာ ျပႆနာမွ အေၾကာင္းျခင္းရာျပႆနာသာျဖစ္ပါ သည္။ ကိုယ္လံုးတီးဓာတ္ပံု၊ ႐ုပ္ပံုစသည္ တုိ႔မွာ အႏုပညာပစၥည္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အႏုပညာပစၥည္းျဖစ္လွ်င္ ညစ္ညမ္းေသာ  အရာ၀တၳဳျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္မည္မဟုတ္ ပါ။ သို႔ရာတြင္ တဏွာရာဂစိတ္ကို ႏႈိးဆြ ေစရန္ အလုိ႔ငွာဟန္ပန္အမူအရာ၊ အေန အထားျဖင့္႐ိုက္ႏွိပ္ထုလုပ္သည့္ ယင္း႐ုပ္ ပံု၊ ႐ုပ္လံုးမ်ားသည္ ညစ္္ညမ္းေသာအရာ  ၀တၳဳမ်ားျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အမ်ဳိးသားျပတုိက္  မ်ားတြင္ ျပသထားေသာ ကိုယ္လံုးတီး ႐ုပ္ပံု၊ ဓာတ္ပံု၊ ႐ုပ္ပံုစသည္တုိ႔မွာ အႏုပညာ ပစ္ၥည္းမ်ားအျဖစ္ ျပသထားျခင္းျဖစ္၍  ညစ္ညမ္းေသာ အရာ၀တၳဳျဖစ္သည္ဟု မယူဆႏိုင္ပါ။ ဘာသာာေရးအတြက္ျပဳ လုပ္ထားသည့္ စာေပ၊ ႐ုပ္လံုး၊ ႐ုပ္ပံုတုိ႔ မွာလည္း ၾကည္ညိဳကိုးကြယ္လိုသည့္ စိတ္သာေပၚေပါက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီးတဏွာ ရာဂစိတ္ကို တိုးပြားေစရန္အေၾကာင္းမရွိ သျဖင့္ ညစ္ညမ္းေသာ အရာဟုမယူဆႏုိင္  ပါ။ သို႔ရာတြင္ ဘာသာေရးဘန္းျပၿပီး တဏွာရာဂတိုးပြားေစသည့္အရာ၀တၳဳႏွင့္ မူမသက္ဆိုင္ပါ။
ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ-၂၉၃ ကို ညစ္ညမ္းေသာ စာေပမ်ားကို တစ္ႏုိင္ငံ မွတစ္ႏိုင္ငံသုိ႔တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္းကို တားျမစ္ရန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာ တူညီခ်က္အရ ျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအရလည္း တား ျမစ္သင့္ေသာ ကိစၥျဖစ္ပါသည္။ ညစ္ညမ္း ေသာစာေပ၊ ႐ုပ္ပံုစသည္တို႔ကို လက္ရွိ ထားကာမွ်ျဖင့္ ဤပုဒ္မအရျပစ္မႈက်ဴးလြန္  ျခင္းမဟုတ္ပါ။ တနည္းနည္းျဖင့္ ျဖန္႔ခ်ိ ျခင္း၊ ျဖန္႔ခ်ိရန္လက္ရွိထားျခင္းျဖစ္မွသာ ျပစ္မႈေျမာက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ညစ္ညမ္း ေသာ အရာ၀တၳဳကို ေရာင္းျခင္း၊ ထုတ္ငွား  ျခင္း၊ ေ၀ငွျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူသို႔ျမင္သာ ေအာင္ျပသျခင္း၊ ႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ သြင္း ျခင္း၊ ႏုိင္ငံအပသို႔ထုတ္ျခင္း၊ သယ္သူပို႔ ေဆာင္ျခင္း၊ ေၾကာ္ျငာျခင္း၊ ၾကားသိေစ  ျခင္း၊ ျပဳလုပ္ပါက ေထာင္ဒဏ္(၃)လ အထိျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္ လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ႏုိင္ပါသည္။ အမ်ား ျပည္သူဆုိင္ရာ ေနရာ၌ အျခားသူမ်ား စိတ္ၿငိဳျငင္ေအာင္ ညစ္ညမ္းေသာျပဳလုပ္ မႈတစ္ခုျပဳလုပ္ျခင္း၊ ညစ္ညမ္းေသာ ကဗ်ာ၊ လကၤာ၊ သီခ်င္းရြတ္ဆုိျခင္း သီဆိုျခင္းကို လည္း ဥပေဒအရ တားျမစ္ထားပါသည္။
ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္း၊ စာေစာင္အခ်ဳိ႕၌ ေမာင္ႏွင့္ႏွမသားအမိ ၾကည့္႐ႈနရန္မသင့္ ေလ်ာ္ေသာ ပုံမ်ားေတြ႕ေနရပါသည္။ မျမင္အပ္ေသာ အရာမ်ားကိုပင္ ဖြင့္လွစ္၊ ျမင္သာထင္သာ ေပၚလြင္ေနပါသည္။ အႏုပညာ၊ အားကစားစသည္တုိ႔ကို အေၾကာင္းျပတင္ျပေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ ၌ တဏွာရာဂစိတ္ကို ႏႈိးဆြေပးသည့္ သဘာေျဖစ္ေနပါသည္။
ယခုအခါ စာေပစီစစ္ေရးသို႔ ႀကိဳတင္  တင္ျပရန္မလုိဘဲ ထုတ္ေ၀ၿပီးမွ တင္ျပရ ေသာ ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္းစာေစာင္မ်ားစြာ ရွိလာပါၿပီ။ ယခင္က ညစ္ညမ္းစာေပမ်ား၊ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ ပံုမ်ားကို စာေပစီစစ္ ေရးက စီစစ္ၿပီးျဖဳတ္ေစခဲ့ပါသည္။ ထုတ္ေ၀  ျဖန္႔ခ်ီၿပီးမွ တင္ျပရျခင္းျဖစ္၍ မလြတ္မကင္း  ေသာ ညစ္ညမ္းစာေပမ်ား ပံုမ်ား မိမိတုိ႔ ဘာသာ စီစစ္တည္းျဖတ္ရပါလိမ့္မည္။ ဥပေဒႏွင့္ၫွိစြန္းပါက မိမိိတို႔တာ၀န္ယူ ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္၍ ယခင္ကထက္ မိမိ တုိ႔စာေစာင္မ်ားကို ဂ႐ုတစိုက္စီစစ္တည္း ျဖတ္ရပါလိမ့္မည္။ ယေန႔ စာေပလုပ္ငန္း သည္ ၀ါသနာဘာဂီသေဘာမွ စီးပြားကုန္  သြယ္သေဘာသို႔၀င္ေရာက္လာပါသည္။ သူ႔ထက္ငါအၿပိဳင္အဆုိင္ႀကိဳးပမ္းအား ထုတ္ရာ၌ စီးပြားေရး႐ႈေထာင့္မွၾကည့္၍ ေစာင္ေရတက္ေရး၊ ညစ္ညမ္းစာေပမ်ား ျဖင့္ ပရိသတ္အား ျဖားေယာင္းျခင္းမ်ဳိး ကေတာ့ အထူးမသင့္ေလ်ာ္ပါ။ ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမႈ ျမန္မာ့ဓေလ့စ႐ိုက္မ်ားကို လည္း ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ စာနယ္ဇင္းမ်ား၌ တာ၀န္ရွိပါသည္။
တစ္ခ်ိန္က (၁၉၇၂)မ်က္လံုးဂ်ာနယ္  သည္ ““ျမစ္လယ္ေခါင္မွာ အျပာမယ္တို႔ ျမဴးထူး””ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ရန္ကုန္ ျမစ္လယ္ျပည့္တန္ဆာမ်ားသတင္းေဖာ္ ျပသည္။ ““လႈိင္းေပၚမွ ေလွ၊ ေလွေပၚမွ အေတြ႕မူးမူး”” ပံုစာႏွင့္ ဓာတ္ပံု၊ ““ဘုရား ငုတ္တုိ ဆရာႀကီးအက်င့္တန္ရေသ့စိတ္ ေျဖပံုက အရြယ္မေရာက္ေသးေသာ ေက်ာင္းသူကေလးမ်ားကို စိတ္ေျဖမိသျဖင့္ တုိင္တန္းၿပီ”” ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေက်ာင္းသူမေလး (၄)ဦးကို မဖြယ္မရာ ျပဳက်င့္ေသာ သတင္းကို ေဖာ္ျပသည္။ ကေလးမမ်ား၏ ဓာတ္ပံု၊ အမည္ေနရပ္ လိပ္စာမ်ားပါ ေဖာ္ျပခဲ့သျဖင့္ တရားစြဲဆုိ အေရးယူခံခဲ့ရသည္။ ထုတ္ေ၀ခြင့္ မွတ္ပံု တင္လည္း ႐ုပ္သိမ္းခံခဲ့ရသည္။
လြတ္လပ္စြာေရးသားခြင့္၊ ထုတ္ေဖာ္  ေျပာဆိုခြင့္မ်ားႏွင့္ အတူ တာ၀န္ရွိလာ မည့္ အပိုင္းမ်ားကိုလည္း သတိခ်ပ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ စာေရးသူ၊ ပန္းခ်ီသ႐ုပ္ေဖာ္ သူ အယ္ဒီတာ၊ ထုတ္ေ၀သူတို႔အဖို႔ ပမာဒေလခမျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳတင္၍ သတိေပးေရးသားအပ္ပါသည္။

Hot News မွ ျဖစ္သည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free