“အခန္း (၁၁) အေရးေပၚကာလဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား” မွ

ပုဒ္မ ၄၁၂၊ (က) တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ျပည္နယ္တစ္နယ္တြင္ ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမတစ္ခုတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စု တစ္စုတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ယင္းတို႔၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသတြင္ ျဖစ္ေစ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ကို ထိပါးအႏၱရာယ္ျပဳမည့္ အေရးေပၚ အ...ေျခအေန ေပၚေပါက္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ ထိုသို႔ေပၚေပါက္ရန္ လံုေလာက္ေသာ အေၾကာင္းရွိေၾကာင္း သိရွိလွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထိုသို႔ေပၚေပါက္ရန္ လံုေလာက္ေသာ အေၾကာင္းရွိေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ ေဒသ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္းက တင္ျပလွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတသည္ အမ်ိဳးသား လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းၿပီး ဥပေဒကဲ့သို႔ အာဏာတည္သည့္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္၍ အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကညာႏိုင္သည္။

ပုဒ္မ ၄၁၃။ ပုဒ္မ ၄၁၂ အရ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာသည့္ ကိစၥရပ္တြင္ -

(က) အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကညာခ်က္ အက်ိဳးသက္ေရာက္သည့္ နယ္ေျမေဒသအတြင္း မူလအေျခအေနသို႔ အျမန္ျပန္လည္ ေရာက္ရွိေစျခင္းငွာ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ယင္းအဖြဲ႔အစည္းဝင္မ်ား၊ နယ္ဘက္ဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ယင္းအဖြဲ႔အစည္းဝင္မ်ားက တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ ထိေရာက္မႈရွိေစရန္ တပ္မေတာ္၏ အကူအညီကို ရယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။

Copy From The Voice
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

One Response to this post

 1. Mary Grace on July 2, 2012 at 11:24 AM

  Hi your blogs looks so impormative and interesting.would you come and visit us back too
  http://ads.com.mm/?cid=4fd9a687e4b0fa6db841e34f&utm_campaign=ads_mm_lb_blog_mgesc&utm_source=ads_lb_blog&utm_medium=lb_blog

Leave a comment

Join Free