အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႇယ္ ၁၆၃ဦး၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ အတည္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံး႐ုံးကို စြပ္စြဲခ်က္အဆိုအား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ဆက္လက္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက ၾသဂုတ္လ၂၉ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက ''အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ကေန ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ထံ သ၀ဏ္လႊာတစ္ေစာင္ ေပးပို႔ခဲ့ပါတယ္။ ဒီသ၀ဏ္လႊာမႇာ ၂၀၁၂ ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔မႇာ မိမိထံ ေပးပို႔လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းအရာက ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒခံု႐ံုးဥကၠ႒ႏႇင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအား စြဲခ်က္ေပးပို႔ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ခုံ႐ံုးဥကၠ႒နဲ႔ အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၃၄ ပုဒ္မခြဲ(က) ပုဒ္မခြဲ ၂ အရ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ျခင္းႏႇင့္ ပုဒ္မခြဲငယ္ ၅ အရ ဥပေဒအရ ေပးအပ္ေသာ တာ၀န္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ယင္းတို႔အား စြပ္စြဲျပစ္တင္သည့္ အေရးႀကီးအဆိုကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလႇယ္ ၁၆၂ ဦးက လက္မႇတ္ေရးထိုးၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏႇစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔ ပထမအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ စတုတၴပံုမႇန္အစည္းအေ၀း ၃၃ ရက္ေန႔ေျမာက္တြင္ ကိုယ္စားလႇယ္ ၁၆၂ ဦးကိုယ္စား အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႇယ္ ဦးေဇာ္ျမင့္ေဖက အေရးႀကီးအဆိုအျဖစ္ တင္သြင္းခဲ့ပါသည္။ အေရးႀကီးအဆိုႏႇင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရာ၌ ရႇိရင္းစြဲ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႇယ္ ၂၂၃ ဦးအနက္ သံုးပုံ ႏႇစ္ပံုေက်ာ္ျဖစ္ေသာ ၁၆၃ ဦးက ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံု႐ံုးႏႇင့္အဖြဲ႔၀င္မ်ားအား စြပ္စြဲျပစ္တင္သည့္အဆိုကို ေထာက္ခံဆႏၵျပဳခဲ့ၾကသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၇၀ ပုဒ္မခြဲ(ဃ)အရ အဆို သည္ အတည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၏ စြပ္စြဲခ်က္ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ဆက္လက္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါရန္ အေၾကာင္းၾကားပါသည္''ဟု သ၀ဏ္လႊာတြင္ပါရႇိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သ၀ဏ္လႊာႏႇင့္တကြ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႇယ္ ၁၆၂ ဦး၏ လက္မႇတ္ေရးထိုး ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မႇ ပူးတြဲေပးပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ေနာက္သ၀ဏ္လႊာအရ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ဆက္လက္အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္တြင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ကို အဖြဲ႔၀င္ ၁၉ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး၊ အဆိုပါ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးနႏၵေက်ာ္စြာက ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက ''အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၇၁၊ ပုဒ္မ ၃၃၄ တို႔အရ ဆက္လက္အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔လာပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၇၁ ႏႇင့္ ၃၃၄ တို႔အရ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံု႐ံုးဥကၠ႒ႏႇင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအေပၚ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏႇင့္အညီ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းလိုက္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါအဖြဲ႔တြင္ ဦးနႏၵေက်ာ္စြာ (ဥကၠ႒)ႏႇင့္အဖြဲ႔၀င္မ်ားအျဖစ္ ဦးတီခြန္ျမတ္၊ သူရဦးေအာင္ကို၊ ေဒါက္တာစိုးရင္၊ ဦးေသာင္း၊ ဦး၀င္းထိန္၊ ဦး၀င္းျမင့္၊ ေဒၚဒြဲဘူ၊ ဦးေမာင္ဦး၊ ေဒၚနန္း၀ါႏု၊ ဦးဘရႇိန္၊ ေဒၚျမင့္ျမင့္သန္း၊ ေဒၚနန္းေစအြာ၊ ေဒၚတင္ႏြယ္ဦး၊ ဦးစိုး၀င္းတို႔ ပါ၀င္ၾကသည္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံုရံုးမႇ ဥကၠ႒ႏႇင့္အဖြဲ႔၀င္မ်ားအား ရက္ပိုင္းအတြင္း ေခၚယူစစ္ေဆး ၾကားနာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရႇိရသည္။

Copy From The Eleven Media Group
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free