ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံျခားသံ႐ုံးကိုး႐ုံးက ႏို၀င္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔ ေန႕စြဲျဖင့္ သေဘာထား ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ကို ပူးတြဲထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
အဆိုပါသေဘာထား ေၾကညာခ်က္ ပူးတြဲထုတ္ျပန္သည့္  ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံျခားသံ႐ုံးကိုး႐ုံးမွာ ၾသစေၾတးလ်သံ႐ုံး၊ အီဂ်စ္သံ႐ုံး၊ ျပင္ သစ္သံ႐ုံး၊ ဂ်ာမနီသံ႐ုံး၊ ဂ်ပန္သံ႐ုံး၊ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်သံ႐ုံး၊ တူရကီသံ႐ုံး၊ အဂၤလန္သံ႐ုံး၊ အေမရိကန္သံ႐ုံးတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။
သေဘာထားေၾကညာခ်က္တြင္ မိမိတို႔သံ႐ုံးမ်ားအေနျဖင့္ ရခိုင္အေရး ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လြန္စြာပင္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိေၾကာင္း၊ ယခုေနာက္ဆံုး အေရးအခင္း၌ ေထာင္ေပါင္းခ်ီေသာ အျပစ္မဲ့ျပည္လူမ်ား၏ အသက္ႏွင့္ အိမ္ေျခေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးခဲ့ရေသာေၾကာင့္ သက္ဆိုင္သူအားလံုးအား ဤကိစၥလ်င္ျမန္စြာ ရပ္တန္႔သြားႏုိင္ေစရန္ မိမိတို႔သံ႐ုံး အားလံုးက တိုက္တြန္းပါေၾကာင္း၊ ရခိုင္ ေဒသ၌ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ျပန္လည္တည္ ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈအား ႏုိင္ငံတကာစံညႊန္း အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ျမန္မာ အစိုးရ၏ အားထုတ္မႈမ်ားကိုလည္း အျပည့္အ၀ ေထာက္ခံပါေၾကာင္း၊ ဥပေဒႏွင့္အညီ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိ ေအာင္ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသြားႏုိင္မည္ ဟုလည္း ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားပါ၀င္သည္။

ေထာင္ေပါင္းခ်ီေသာ အျပစ္မဲ့ျပည္လူမ်ား၏ အသက္ႏွင့္ အိမ္ေျခ ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးခဲ့ရေသာေၾကာင့္ သက္ဆိုင္သူအားလံုးအား ဤကိစၥလ်င္ျမန္စြာ ရပ္တန္႔သြားႏုိင္ေစရန္ မိမိတို႔သံ႐ုံးအားလံုးက တိုက္တြန္းပါေၾကာင္း  .  .  .

ထို႔အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ေနမႈမ်ားကို မိမိတို႔အားလံုးက အားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာအစိုးရကို တိုက္တြန္းလိုသည္မွာ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕အား ထဲထဲ၀င္၀င္ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပး ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ ဤျပႆနာကို အတြင္းက်က်သိႏုိင္ၿပီး ေနာက္ေနာင္တြင္ ျဖစ္မလာႏုိင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထပ္မံ၍ ျမန္မာအစိုးရကို တိုက္တြန္းလိုသည့္အခ်က္ မွာ ရခိုင္ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား အကူအညီေပးရန္ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အေထာက္အပံ့မ်ား အခ်ိန္မီေရာက္ ရွိႏုိင္ရန္အတြက္ ဤရခိုင္ေဒသအတြင္း လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ျပဳေရးတို႔ ေဖာ္ျပပါရွိေၾကာင္း သိရွိရ  ပါသည္။
ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း ဤရခိုင္ေဒသ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာ မႈ အေထာက္အပံ့မ်ားအား အတူတကြ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားရန္ အတြက္ အဆင္သင့္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။
ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္၏ ေနာက္ဆံုး၌ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္း ၍ ႀကီးပြားတိုးတက္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံျဖစ္လာႏုိင္ရန္ႏွင့္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း၌ လြတ္လပ္စြာ ေနထိုင္ႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကိုလည္း မိမိတို႔အားလံုးက အျပည့္အ၀ ေထာက္ခံအားေပး ေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤရခိုင္အေရး သာမက တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတိုင္းအတာ ႏွင့္ ၎ပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ရန္ မိမိတို႔က အျမဲကူညီ အားေပးေနမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။


Copy From Eleven Media
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free