ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္
သတင္းထုတ္ၿပန္ေရးအဖဲြ႕
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ (၅/၂ဝ၁၂)
၂ဝ၁၂ ခုနွစ္၊ နိုဝင္ဘာလ ၂၄ ရက္
၁၃၇၄ ခု၊ တန္ေဆာင္မုန္းလဆန္း ၁၁ ရက္
.......................................................................................
နိုင္ငံေတာ္သမၼတထံသို႔ ၿပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္က တင္ၿပလာေသာ အေရးႀကီးသည့္ စစ္ေဆးေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား တင္ၿပလာၿခင္းအား ထုတ္ၿပန္ေႀကညာ ၿခင္း

၁။
ဖဲြ႕စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂

၄၂၊ ပုဒ္မခဲြ(ဃ)နွင့္ ၿပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၈၊ ပုဒ္မခဲြ (က)တြင္ ''ၿပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္သည္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတအား တာဝန္ခံရမည္။'' ဟု ၿပ႒ာန္းထားသည္။ထို႕ၿပင္ ၿပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၁၊ ပုဒ္မခြဲ( က)တြင္ ''ၿပည္ေထာင္စု လႊတ္္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ၿဖစ္ေစ၊ ၿပည္သူ႕လႊတ္္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ အစည္း အေဝးတြင္ၿဖစ္ေစ နိုင္ငံေတာ္၏ အရအသံုးစာရင္းမ်ား စစ္ေဆးၿခင္း နွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ထူးၿခားေသာ အေၿခအေနကို အခါအားေလ်ာ္စြာ တင္ၿပၿခင္း၊'' ဟု လည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မခဲြ(ည)တြင္ ''မိမိ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို နိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ တစ္ဆင့္ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ အစီရင္ခံတင္ၿပၿခင္း''ဟု လည္းေကာင္း ၿပ႒ာန္း ထားသည္။

၂။
ၿပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္သည္ ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ ဘ႑ာေရးနွစ္အတြက္ ၿပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားနွင့္ ဗဟိုအာဏာပိုင္ အဖဲြ႕အစည္း မ်ားသို႕ ခဲြေဝေပးထားေသာ ဘ႑ာ ေငြ အရအသံုးဆိုင္ရာ စာရင္းမ်ားကို စစ္ေဆးခဲ့ရာ အေရးႀကီးေသာ စစ္ေဆးေတြ႕ရိွ ခ်က္မ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၎၏ (၁၉-၁ဝ-၂ဝ၁၂)ရက္စဲြပါ အစီရင္ခံစာၿဖင့္ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတထံ တင္ျပအစီရင္ခံခဲ့သည္။ နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးက လႊတ္ေတာ္ရံုးသို႔ (၂၄-၁ဝ-၂ဝ၁၂) ရက္တြင္ အဆိုပါ အစီရင္ခံစာအျပည့္အစံုကို ေပးပို႔ခဲ့သည္။

၃။
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼထံသို႔ ၿပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ရင္းစစ္ခ်ဳပ္က တင္ၿပလာေသာ အဆိုပါ အရးႀကီးသည့္ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ားၿပည္သူ သိရွိရန္္ ရည္ရြယ္၍ အၿပည့္အစံုကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ၿပလိုက္သည္ -

၁။ ၿပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုးသည္ ၿပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြကို အရသံုးဆုိင္ရာ ဥပေဒပါ ၿပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာေရးနွစ္ အရသံုး ဘတ္ဂ်က္နွင့္ ပတ္သက္၍ အစုိးဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အရသံုးေငြ စာရင္းမ်ား စစ္ေဆးၿခင္း၊ အရသံုးခန္႔မွန္းေၿခ ေငြစာရင္းပါ ရေငြမ်ားကို ၿပည့္ဝစြာ ေဆာင္ရြက္ထားၿခင္း ရွ္ိ/မရွိ စစ္ေဆးၿခင္း၊ အရသံုး ခန္႔္မွန္းေၿခေငြစာရင္းပါ သံုးစြဲခြင့္ၿပဳထားသည့္ ေငြေၾကးမ်ားကို ထိေရာက္စြာ အသံုးၿပဳ/မၿပဳ စစ္ေဆး ၿခင္း၊ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားသည္ သက္မွတ္ထားေသာ စာရင္းအင္းထားသုိပံုနည္း စနစ္နွင့္ အညီ က်င့္သံုးၿခင္းရွိ/မရွိတို႔ကို စစ္ေဆးၿခင္းနွင့္ အလုပ္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈတုိ႔ကို လုပ္ထံုးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းနွင့္အညီ အေလး ထား စစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။

၂။ အလားတူ တုိင္းေဒသႀကီးနွင့္ ၿပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုး အဆင့္ဆင့္တုိ႔သည္လည္း သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး နွွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ ေရးနွစ္ အရသံုးဘတ္ဂ်က္ေငြစာရင္းမ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားနွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အရသံုးေငြစာရင္းမ်ားကို လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနွင့္ အညီ အေလးထားစစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။

၃။ ၿပည္ေထာင္စုစာရင္းခ်ဳပ္ရံုးနွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္စာရင္း စစ္ခ်ဳပ္ရံုးအဆင့္ဆင့္တုိ႔မွ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာေရး နွစ္ အရသံုးဘတ္ဂ်က္ေငြ စာရင္းမ်ားကို စစ္ေဆးရာ၌ သက္ဆုိင္ရာအစိုးရဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ရိုးေၿဖာင့္ေသာ သေဘာၿဖင့္ စာရင္းဇယားလြဲမွားမႈမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနွင့္ အညီ စည္းမ်ဥ္းမက်ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရ မႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ၎တုိ႔ကို စစ္ေဆးစဥ္ကာလအတြင္းမွာပင္ သက္ဆုိင္ရာဌာန၏ တာဝန္ခံအႀကီးအကဲ မ်ားနွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ၿခင္း၊ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိမႈမ်ားကို ရွင္းလင္းေၿပာၾကားၿခင္းမ်ား ၿပဳလုပ္၍လုိအပ္သည့္ ၿပင္ဆင္ေပးမႈ၊ တည့္မတ္ေပးမႈတုိ႔ကို ၿပဳလုပ္ေပးခဲ့ ပါသည္။

၄။ စစ္ေဆးသည့္ကာလ (၁-၄-၂ဝ၁၁)မွ (၃ဝ-၉-၂ဝ၁၂)ရက္အတြင္း အေရးႀကီး ေသာစစ္ေဆးေတြ႕ရိွခ်က္၊ တစ္နည္းအားၿဖင့္ အေရးႀကီးေသာ စာရင္းစစ္ ကန္႕ကြက္ခ်က္အၿဖစ္ ဝန္ႀကီးဌာန (၁၅) ခုတြင္ နိုင္ငံေတာ္မွ ခ်မွတ္ေပးသည့္ ရသံုးေငြနွင့္ နိုင္ငံေတာ္မွ ရရမည့္ရေငြမ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ အလဲြသံုးစားမႈ၊ မရိုးေၿဖာင့္ မသမာေသာသေဘာၿဖင့္ ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ နိုင္ငံေတာ္မွ နစ္နာဆံုးရံႈးမႈ (၄၇) မႈရိွပါသည္။

၅။ အေရးႀကီးေသာစစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီး ဌာနမွ ဌာနဆုိင္ရာနွင့္ အဖြဲ႕အစည္း အႀကီးအကဲ မ်ားကို ၿပည္ေထာင္စုစာရင္း စစ္ခ်ဳပ္ရံုးနွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးနွင့္ ၿပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုးမ်ားသုိ႔ (၁၈-၉-၂၀၁၂) ရက္မွ (၁၇-၁၀-၂၀၁၂) ရက္အထိ ေခၚယူေတြ႔ဆံုၿပီး စစ္ေဆးေတြ႕ရွိ ခ်က္မ်ားကို စနစ္တက်ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ယင္းသို႔ ရွင္းလင္းေဆြေႏြးရာတြင္ အလြဲသံုးစားမႈ၊ နုိင္ငံေတာ္မွနစ္နာဆံုးရံႈးမႈမ်ားအလိုက္၊ ၿပန္လည္ ေပးသြင္းရမည့္ နုိင္ငံ့ဘ႑ာေငြမ်ား ၿပန္လည္ေပးသြင္းေစၿခင္း၊ တာဝန္ရွိသူ မ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းလမ္း၊ ဥပေဒဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားၿဖင့္ အေရးယူေစ ၿခင္း၊ ေနာင္တြင္ အလားတူၿဖစ္စဥ္မ်ား ထပ္မံမၿဖစ္ပြားေစေရးအတြက္ ၾကပ္မတ္၊ ထိန္းသိမ္းမည့္ အစီအမံမ်ား ၿပဳလုပ္ေစၿခင္း တုိ႔ကို အေလးထား ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားအရ သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီး ဌာန မ်ားမွ ဌာနဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း (၂၅) ခုမွ အေရးႀကီးေသာစစ္ေဆး ေတြ႕ရွိခ်က္ (စာရင္းစစ္ကန္႔ကြက္ခ်က္)ပါ နုိင္ငံေတာ္သို႔ ၿပန္လည္ေပးသြင္း ရမည့္ေငြမ်ား အၿပည့္အဝ ၿပန္လည္ေပးသြင္းၿခင္း၊ တာဝန္ရွိသူမ်ားကို အေရး ယူမႈၿပဳလုပ္ၿခင္း၊ ၾကပ္မတ္္ထိန္းသိမ္းမည့္ အစီအစဥ္မ်ား ၿပဳလုပ္ၿခင္းတို႔ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ပါသည္။

၆။ ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ ဘ႑ာေရးနွစ္ အရအသံုး ဘတ္ဂ်က္နွင့္ ပတ္သက္၍ (၁-၄-၂ဝ၁၁)ရက္မွ (၃ဝ-၉-၂ဝ၁၂)ရက္အထိ ဝန္ႀကီးဌာန (၁၅)ခု၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားနွင့္ အဖဲြ႕အစည္း (၄၇) ခုတို႕၏ အေရးႀကီးေသာ စစ္ေဆးေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားအရ နိုင္ငံေတာ္သို႔ ေပးသြင္းရမည့္ နစ္နာေငြက်ပ္သန္း (၅၈၃၉၈ ဒသမ ၈၁ဝ )နွင့္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ (၂၃၂၉၇၇ ဒသမ ၃၁ဝ) အနက္ က်ပ္သိန္း(၁၇၄၂၆ ဒသမ ၇၇၂)နင့္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ (၁၆၂၃၂၂ ဒသမ ၂၉ဝ) ေပးသြင္းၿပီး ၊ ေပးသြင္းရန္ က်န္ရိွေငြက်ပ္သန္း (၄ဝ၉၇၂ ဒသမ ဝ၃၈)နွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၇ဝ၆၅၅ ဒသမ ဝ၂ဝ) ၿဖစ္ပါသည္။ က်ပ္သန္း (၄ဝ၉၇၂ ဒသမ ဝ၃၈) တြင္ ပုဂၢလိကထံမွ ရရန္ေၾကြး က်ပ္သန္း (၄ဝ၈၂၈ ဒသမ ၁၂၂) နွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၇ဝ၆၅၅ ဒသမ ဝ၂ဝ)ၿဖစ္ၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ား၏ မွားယြင္းမႈနွင့္ အလဲြသံုးစားမႈေၾကာင့္ ၿပန္လည္ေပးသြင္းရမည့္ေငြမွာ က်ပ္သန္း(၁၄၃ ဒသမ ၉၁၆) ၿဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ပါအတိုင္း ရွင္းလင္းတင္ၿပအပ္ပါသည္-

-- (က) ပုဂၢလိကထံမွ ရရန္ေၾကြးမ်ား
က်ပ္သိန္း ၄ဝ၈၂၈ ဒသမ ၁၂၂ နွင့္ USD ၇ဝ၆၅၅ ဒသမ ဝ၂ဝ

----- (၁) ေမြးၿမဴေရးနွင့္ေရလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာနမွ ေပးသြင္းရန္၊
က်ပ္သန္း ၃၅၆၅၃ ဒသမ ၇ဝ၇
(ေမြးၿမဴေရးအစားအစာနွင့္ နို႕ထြက္ပစၥည္း လုပ္ငန္းသို႕ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ေပးသြင္း ရမည့္ ႀကိဳတင္ထုတ္ေပးေငြ၊ အစာအေၾကြး ေရာင္းခ်ေငြ၊ အက်ဳိးတူရင္းနီွးၿမွဳပ္နံွမႈအတြက္ ထုတ္ေပးေငြ)

----- (၂) ေမြးၿမဴေရးနွင့္ေရလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာနမွ ေပးသြင္း ရန္၊
USD ၇ဝ၆၅၅ ဒသမ ဝ၂ဝ
(ဌာနပိုင္ ႀကိဳ႕ကုန္းေၿမ ငွားရမ္းၿခင္း အတြက္ ပုဂၢလိကထံမွရရန္ က်န္ေငြ)

----- (၃) ဟိုတယ္နွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွေပးသြင္းရန္၊
က်ပ္သန္း ၄၈၁၅ ဒသမ ဝဝဝ
(အင္းေလးေခါင္တိုင္ဟိုတယ္နွင့္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၊ အမွတ္-၁၂၈ ဆူးေလဘုရားလမ္း အေဆာက္အအံု တို႕အား ဝယ္ယူခြင့္ ရသူမွ ေပးသြင္းရန္က်န္ရိွၿခင္း)

----- (၄) ၿပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေပးသြင္းရန္၊
က်ပ္သန္း ၈၈ ဒသမ ၄၆၅
(Dagon Complex စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အိမ္ခန္းမ်ားအပ္နံွမႈ ေနာက္က်ေၾကးအတြက္ ပုဂၢလိကမွ ေပးသြင္းရန္)

----- (၅) စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွေပးသြင္းရန္၊
က်ပ္သန္း ၂၇ဝ ဒသမ ၉၅ဝ
(အေဆာက္အအံုငွားရမ္းခနွင့္ ေရာင္းခ်ရေငြ ပုဂၢလိကမွ ေပးသြင္းရန္)

-- (ခ) မွားယြင္းမႈ၊ အလဲြသံုးမႈ
က်ပ္သန္း ၁၄၃ ဒသမ ၉၁၆

- စာရင္းစစ္ ကန္႕ကြက္ခ်က္အရ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ၿပန္လည္ေပးသြင္းရန္။
က်ပ္သန္း ၁၄၃ ဒသမ ၉၁၆
(သတင္းစာဖိုး၊ ေၾကာ္ၿငာခ၊ ဆိပ္ကမ္းခြန္ ပိုမိုထုတ္ယူၿခင္း၊ ရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ခေငြ ပိုထုတ္ၿခင္းမ်ား၊ GMS အစည္းအေဝး အခမ္း အနား၌ ပစၥည္းဝယ္ယူတပ္ဆင္မႈအတြက္ အသံုး စရိတ္ ၿပန္ရေသာ္လည္း ေပးသြင္းမႈမရိွၿခင္း)

၇။ အေရးႀကီးေသာ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား (စာရင္းစစ္ကန္႔ကြက္ခ်က္မ်ား)ကို သတ္မွတ္ဘ႑ာေရးနွစ္ ကာလအတြင္း ၿပီးၿပတ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ နုိင္ၿခင္းမရွိသည့္ ဌာနဆုိင္ရာနွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို လုိအပ္သလုိ ဆက္လက္ စိစစ္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားရန္လုိအပ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ေတြ႕ရွိရပါသည္။

၈။ အစိုး ရဌာနအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ ဘ႑ာေရးနွစ္ ဘ႑ာေငြ အရ အသံုးဆိုင္ရာမ်ားကို စစ္ေဆးရာတြင္ အေရးႀကီး သည့္ စစ္ေဆးေတြ႔ရိွခ်က္မ်ား၊ စာရင္းစစ္ကန္႔ကြက္ခ်က္မ်ားနွင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျပီးစီးမႈ အေၿခအေနမ်ား ကို သိရိွနိုင္ပါရန္ နွင့္ လမ္းညႊန္မႈၿပဳနိုင္ပါရန္ တင္ၿပအပ္ပါသည္။''

၄။
အေရးႀကီးေသာ စစ္ေဆးေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား တင္ၿပခ်က္ပါ ဆက္သြယ္ေရးနွင့္ သတင္း အခ်က္အလက္နည္းပညာဝန္ႀကီး ဌာနမွ စာရင္း မွားယြင္းသည့္ က်ပ္သန္း(၁၉ ဒသမ ဝ၅၇)ကို (၁၉-၁ဝ-၂ဝ၁၂)ရက္တြင္ နိုင္ငံေတာ္သို႔ၿပန္လည္ေပးသြင္းၿပီး ၿဖစ္သည္။ ၿပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီး ဌာန ၿမန္မာ့အလင္း သတင္းစာတုိက္သည္ ၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁ ခုနွစ္ ဘ႑ာေရးနွစ္တြင္ အလြဲသံုးစားမႈ ၿဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခဲ့ရာမွ နိုင္ငံေတာ္ သို႕ေပးသြင္းရန္ က်န္ရိွဆဲၿဖစ္သည့္ က်ပ္သန္း(၁၁၇ ဒသမ ၇ဝ၁)ၿပန္လည္ ေပးသြင္း ေရးနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆုိင္ရာဌာနအေနၿဖင့္ ရွင္းလငး္ေဆာင္ရြက္သည့္ အေျခ အေနအား သတင္းထုတ္ၿပန္ၿပီးၿဖစ္သည္။ အလားတူ ရထားပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီး ဌာနမွ နိုင္ငံေတာ္သို႔ၿပန္လည္ေပးသြင္းရမည့္္ေငြမ်ား ေပးသြင္းေစေရးၾကပ္မတ္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါသည္။

၅။
အေရးေသာစစ္ေဆးေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား တင္ၿပလာၿခင္းကိစၥနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ ရရန္အေၾကြးအမ်ားဆံုးၿဖစ္သည့္ ေမြးၿမဴေရးနွင့္ ေရလုပ္ငန္း ဝန္ႀကီးဌာနအေနၿဖင့္ အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္၍ ရရန္ေၾကြးမ်ားၿပန္လည္ရရွိေရး ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည္။ ၎ၿပင္ ဟိုတယ္နွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ဝန္ႀကီးဌာန၊ ၿပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနနွင့္ စီးပြားေရးနွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႕အေနၿဖင့္လည္း သက္ဆိုင္ရာ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ ရရန္ေၾကြးမ်ား ၿပန္လည္ ရရိွေရးအတြက္ အခိ်န္ ကာလသတ္မွတ္၍ ေပးသြင္းၾကေစရန္ ၾကပ္မတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္။

မူလစာမ်က္ႏွာ - http://www.president-office.gov.mm/zg/briefing-room/news/2012/11/25/id-1812


Copy From The Voice Weekly Facebook Page
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free