ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာဏာရွင္စနစ္ကေန ဒီမိုကေရစီသို႔ အရွိန္အဟုန္ျမင့္ ကူးေျပာင္းလာေနခ်ိန္တြင္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီမွ အာဏာရွင္စနစ္ဘက္သို႔ ေျပာင္းျပန္စီးဆင္းေနသျဖင့္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာျပည္၏ အျဖစ္မ်ားမွ သင္ခန္းစာယူသင့္ေၾကာင္း သီရိလကၤာႏိုင္ငံသား ပညာရွင္တစ္ဦး ျဖစ္သူ ေဒါက္တာ လက္ဆီရီ ဖာနိန္ဒို က အာရွထ႐ိုင္းဗ်ဴန္း သတင္းစာတြင္ ေရးသားလိုက္သည္။

သီရိလကၤာႏွင့္ ျမန္မာျပည္သည္ တူညီေသာအခ်က္ အမ်ားအျပား ရွိေနသည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံလံုးက ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ၀င္အမ်ားစု ေနထိုင္ရာႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္သည္။ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕မ်ား မေရာက္လာခင္က ႏွစ္ႏိုင္ငံလံုးသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အေျခခံေသာ ပေဒသရာဇ္ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဗုဒၶဘာသာေၾကာင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကားတြင္ သံတမန္ အဆက္အဆံရွိခဲ့သည္။
ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕မ်ားသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးကို သိမ္းပိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးသည္ပင္ လြတ္လပ္ေရးရေသာအခါ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးခဲ့သည္။
သို႔ရာတြင္ ျမန္မာျပည္သည္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္သို႔ က်ေရာက္ခဲ့ၿပီး စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းျခင္းမွာလည္း တိုင္းရင္းသားအားလံုးကို ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ ေနရာမေပးလို၍ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ သီရိလကၤာႏွင့္ ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံလံုးသည္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုေနထိုင္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၿပီး ျမန္မာျပည္က  လူမ်ိဳးပိုစံုသည္။ ပို၍လည္း ႐ွဳပ္ေထြးသည္။ သီရိလကၤာတြင္ စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ တစ္ႀကိမ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းခဲ့ၿပီးေနာက္ တံခါးပိတ္၀ါဒက်င့္သံုးကာ မိမိကိုယ္မိမိ အထီးက်န္ေအာင္ လုပ္လိုက္သည္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ ဆိုရွယ္လစ္ျမန္မာ့လမ္းစဥ္ကို စတင္မိတ္ဆက္လာၿပီး စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး ကို ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား လုပ္ခဲ့သည္။
 ဖြ႔ံၿဖိဳးမွႈသည္ ျပည္တြင္းအားမွာသာ မွီတည္သည္ ဟူ၍ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ဤလမ္းစဥ္သည္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံသားတစ္ခ်ိဳ႕ကိုပင္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္စြမ္း ရွိခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ဤလမ္းစဥ္မွာ ဆိုး႐ြားေသာ မွားယြင္းမႈတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၁၉၈၀ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာျပည္သည္ စီးပြားေရး ခၽြတ္ၿခံဳက်ခဲ့သည္။
သီရိလကၤာႏွင့္ မတူျခင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံရွိေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္ အားက်စရာေကာင္းေသာ အရည္အခ်င္းတစ္ခ်ိဳ႕ရွိေနသည္။ ၄င္းသည္ကား အမွားကို ၀န္ခံတတ္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ စစ္အာဏာရွင္ေန၀င္းသည္ပင္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္သည္ မွားယြင္းခဲ့ေၾကာင္း ၀န္ခံခဲ့ၿပီး မိမိရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ေပးခဲ့သည္။
သူႏုတ္ထြက္ၿပီး ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေသာ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈမ်ား ေပၚထြန္းလာခဲ့သည္။
သို႔ရာတြင္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္စစ္တပ္မွ အာဏာထပ္သိမ္းျပန္၍ အရင္းရွင္စီးပြားေရးစနစ္ကို အေျခခံေသာ အစိုးရတစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာျပန္သည္။ သို႔ေသာ္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔သျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္ကို ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့သည္။
တရုတ္ျပည္၏ အရွင္းရွင္စနစ္မွာလည္း တစ္မ်ိဳးတစ္မည္ျဖစ္ၿပီး မိမိ၏ အက်ိဳးကို္သာ ေရွ႕႐ွဳေနသျဖင့္ ျမန္မာအတြက္ အခက္ႀကံဳရသည္။
အခုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အထီးက်န္ေနလိုစိတ္ မရွိေတာ့ေပ။ အာစီယံႏွင့္ ရင္းႏွီးလိုျခင္း၊ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ဆက္ဆံလိုျခင္းမ်ား ျပသလာသည္။ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုလည္း အရင္ကေလာက္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားမရွိေတာ့ေပ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကား ေခါင္းမာေသာ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ၿပီး၊ သူ၏ေနာက္လိုက္မ်ားမွာ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံရန္ ၀န္မေလးေပ။
ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ သူ၏ ေနာက္လိုက္မ်ားမွာ ေထာင္နန္းစံဖို႔ရန္ မတြန္႔ဆုတ္ၾက။ ထို႔အျပင္ ဒီမိုကေရစီ ဘက္ေတာ္သားမ်ားကိုလည္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားက ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၾကသည္။
ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးက အခရာက်ခဲ့သည္။ ကမၻာ့အရွည္ၾကာဆံုး ေတာ္လွန္ေရးသည္ ျမန္မာျပည္တြင္ ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ ၄င္းေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားမွာ သီရိလကၤာရွိေတာ္လွန္ေရး သမားမ်ားကဲ့သို႔ အၾကမ္းဖက္လမ္းစဥ္ကို မလိုက္ခဲ့ၾက။ ၄င္းတို႔ထဲမွ တစ္ခ်ိဳ႕မွာ ဘိန္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနခဲ့ေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ ခုခံကာကြယ္စစ္ကိုသာ ဆင္ႏႊဲေနခဲ့ၾကသည္။
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာင္လွန္ေရးမ်ားက ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို ေခါင္းေႏွာက္ေစခဲ့သည္။ စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ အိမ္ေျခမွဲ႔မ်ား၊ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းထြက္ေျပးသူမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၄င္းျဖစ္ရပ္မ်ားကို အမွန္အတိုင္းသိျမင္ၾကၿပီး သီရိလကၤာကဲ့သုိ႔ အိမ္မက္ထဲက ျဖစ္ရပ္မ်ား အျဖစ္ သေဘာမထားၾကေပ။
ျမန္မာျပည္တြင္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ ေပၚထြန္းလာၿပီးေနာက္တြင္ ဒီမိုကေရစီအေရးသည္ ဘီးစလိွမ့္ေလသည္။ ၄င္းဘီးသည္ မရပ္မနား ဆက္တိုက္ေ႐ႊ႕ေလသည္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္လည္း ဦးေန၀င္းကဲ့သို႔ပင္ အမွားတခ်ိဳ႕ကို ၀န္ခံခဲ့ေပသည္။
ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို လႊတ္ေပးသည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ စစ္ေျပၿငိမ္းသည္။ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သည္။ သမၼတက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုၿပီး ပါလီမန္တြင္ ပါ၀င္ႏိုင္ေအာင္ လမ္းေၾကာင္းေပးသည္။ ျမန္မာျပည္၏ အေျပာင္းအလဲကာလတြင္ မသိကိန္းမ်ား ရွိေနေသးေသာ္လည္း ေရရွည္အတြက္ စဥ္းစားလွ်င္ ဘိီးေနာက္ျပန္ လွည့္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေတာ့ေပ။
ျမန္မာျပည္၏ အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ သီရိလကၤာအတြက္သာမဟုတ္ တစ္ျခားႏိုင္ငံတစ္ခ်ိဳ႕အတြက္ပင္ နမူနာယူစရာ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အာဏာရွင္စနစ္သည္ ျမန္ျမန္သြက္သြက္ ေပ်ာက္ကြယ္လာေနသည္။ အားရစရာပါေပ။
ကြၽႏ္ုပ္တို႔ သီရိလကၤာတြင္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္က ဦးေန၀င္း ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ့လမ္းစဥ္ စနစ္ကို အခုထိ အႀကိဳက္ေတြ႔ေနသူမ်ား ရွိေနေသးသည္။ သူတို႔က သီရိလကၤာလမ္းစဥ္ အျဖစ္ပင္ ေမာ္ကြန္းထိုးထားေသးသည္။ အႏၱရာယ္အႀကီးဆံုးက အတိတ္ကာလ ျမန္မာျပည္၏ အာဏာရွင္စနစ္ကို အသက္သြင္းခ်င္ေသာ စိတ္ဓာတ္မ်ားပင္ ရွိေနေပေသးေတာ့သည္။
ႏိုင္ငံတိုင္း ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္ေတာ့ ရွိရမည္မွာ မလြဲပါ။ အမ်ိဳးသားရည္မွန္းခ်က္ကို ခ်မွတ္က်င့္သံုးၾကရမည္ပင္။
ျမန္မာမ်ား ယခုကဲ့သို႔ လမ္းသစ္ထြင္ရျခင္းမွာလည္း အေၾကာင္းမ်ိဳးစံုရွိသည္။ သူတို႔သည္ ယခင္အတိတ္ကာလက အာဏာရွင္စနစ္၏ လုပ္ပံုကိုင္ပံုႏွင့္ ေရွ႕မတိုးႏိုင္ျခင္းကို အလြန္အမင္း စိတ္ပ်က္ခဲ့ၾကေလၿပီ။ တပ္မေတာ္ထဲတြင္ပင္ စိတ္ပ်က္လာၾကသူမ်ားရွိသည္။
ျပန္ၾကည့္လွ်င္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို လုပ္လာေသာ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ တပ္မေတာ္သားေဟာင္းပင္ ျဖစ္သည္ မဟုတ္ပါလား။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္လည္း ဖိႏွိပ္ျခင္းငွာ ခက္ခဲလွသည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားက ႏိုင္ငံ့အားကို ခ်ဥ့္ႏွဲေစသည္မွာအမွန္ပင္။
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေသာ္လည္း အလကားေပးေသာ အကူအညီေပးသူေတာ့ မဟုတ္ပါ။
တ႐ုတ္ျပည္သည္ ျမန္မာျပည္ကို သယံဇာတ ဂုတ္ေသြးစုပ္ေနေၾကာင္း ခံစားလာရသူေတြ ရွိေနခဲ့သည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္က တ႐ုတ္၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတစ္ခ်ိဳ႕ကို ရပ္တန္႔ပစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား သံတမန္ ခ်ိန္ခြင္ခ်ာၫွိရန္လုပ္လာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဤသို႔လုပ္သျဖင့္ ႏွစ္ဘက္လံုးမွ အက်ိဳးအျမတ္ရခဲ့ပါက အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ ႏိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီပင္ ျဖစ္သည္။
ယခုကဲ့သို႔ေသာ ေကာင္းမြန္ေသာ ႏိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီေၾကာင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မွဳ ေလ်ာ့ခ်လာခဲ့သည္။ ျမန္မာျပည္အေနႏွင့္က ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံအစစ္အမွန္ ျဖစ္ေအာင္ မွန္မွန္ထက္တက္ ခ်ီတက္ဖို႔လိုသည္။
သီရိလကၤာအဖို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆီက အတုယူရန္ရွိပါက အတိတ္ကို အတုယူရန္မဟုတ္ပဲ ပစၥပၸန္ကိုသာ ၾကည့္ရန္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္သည္ အနာကတ္တြင္လည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္လာဖြယ္ရွိသည္။
တမီးလ္သူပုန္အလြန္စစ္ပြဲမ်ားအၿပီး သီရိလကၤာသမၼတႀကီးသည္ ျမန္မာျပည္သို႔ ပထမဦးဆံုးခရီးစဥ္ အျဖစ္ သြားေရာက္ခဲ့ရာ ျမန္မာျပည္၏ အာဏာရွင္စနစ္ကို သမၼတႀကီး အတုယူမည္လား ဟူ၍ သီရိလကၤာသားတို႔ စိုးရိမ္ခဲ့ရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုလည္ပတ္မႈအၿပီး သမၼတႀကီးသည္ ကဒါဖီရွိရာ လစ္ဗ်ားသို႔ ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္ သြားေရာက္ခဲ့ေသးသည္။
သီရိလကၤာသည္ ျမန္မာျပည္၏ အတိတ္ျဖစ္ေသာ အာဏာရွင္စနစ္ကို မတုမယူမိေစရန္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ ရင္တမမ ဆုေတာင္းေနခဲ့ရသည္။ ျမန္မာျပည္က အတုယူစရာရွိလွ်င္ သီရိလကၤာအတြက္ အတုယူရန္မွာ ဦးေအာင္ဆန္း၊ ဦးႏု၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို႔လို အာဏာရွင္ကို ဆန္႔က်င္သူမ်ားကိုသာ အတုယူရေပမည္။

ေမာက္ခမွ ျဖစ္သည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free